31 Mei 19 54 70. gezinnen. Alle bouwvolume is voor de normale gezinnen ge bruikt. Nu is het gemeentebestuur er aan toe iets te doen voor de zeer grote en voor de zeer kleine gezinnen, in het bijzonder voor de bejaarden. Voor de bejaarden ligt het nog iets moeilijker, ofschoon door de tegemoetkoming in de fi nanciering de financiële moeilijkheid voor een gedeelte is overwonnen. Het College is doende tot woningen voor bejaar den te komen. Daarvoor heeft het 'dat rapport niet nodig, omdat het er in gemoede van overtuigd is, dat als er wonin gen voor bejaarden zijn, ze ook door bejaarden zullen wor den bewoond. Er zullen inwoningen door kunnen worden beëin digd en woningen door vrijkomen. De huisvesting in haar al gemeenheid zal er in Soest, ofschoon de bevolking er jong is, van profiteren. Maar spreker is een beetje huiverig voor mooie statistieken en overzichten, omdat ze zo bedriegelijk kunnen zijn en gemakkelijk tot verkeerde conclusies kunnen leiden. Het is wel eens gemakkelijk veel gegevens ter be schikking te hebben. Het heeft echter geen zin de gemiddel de grootte van de woningen te kennen, want de gehele parti culiere woningvoorraad onttrekt zich voor een groot ge deelte aan de invloed van het gemeentebestuur. Het heeft naar sprekers oordeel meer zin de grootte van de gemeentewo ningen en de grootte en samenstelling van de gezinnen der woningzoekenden vast te stellen. Dit is een veel beperkter werk, dat binnen afzienbare tijd is tot stand te brengen. Aan het door mevrouw Polet gevraagde rapport zouden echter enige mensen zeker een paar maanden moeten werken. Het sa menstellen van een overzicht van de woningen, waarover de gemeente de beschikking hoeft in en buiten Soesterberg, en van de samenstelling van de gezinnen in deze beide delen van de gemeente moet geregeld gebeuren. Voor Soesterberg ligt de zaak iets moeilijker, omdat het een zo sterk wisselende bevolking heeft, waarbij mo.et worden afgewacht, of de geïm porteerde gezinnen grote dan wel kleine gezinnen zijn. Over het algemeen zijn de gezinnen betrekkelijk jong met de klei ne uitzondering van de Indonesische gezinnen, die over het algemeen zeer groot zijn. Bhebben niet kunnen weten, dat het contract-pension in Soesterberg zou worden leeggemaakt. Ook al zouden zij een rapport hebben gehad, daardoor zouden zij toch hebben gefaald. Bij de begroting heeft spreker voor zichzelf een klein overzicht gemaakt, dat nu iets rustiger en betrouwbaarder kan worden opgesteld. Daarmede verkrijgt men gegevenswaar aan men iets heeft, maar het maken van een overzicht van de gehele woningvoorraad moet spreker afraden. Voor de beant woording van de vraag, welke huizen er moeten worden ge bouwd, is het niet nodig. De heer CLEMENS wijst er naar aanleiding van de opmer king van de Voorzitter over de grote complexen te Amersfoort op, dat daar van de 91 woningen er 10 zijn gebouwd voor 6, 8 voor 7, 1 voor 8 en 3 voor 9 personen. Voorts zijn er van 210 woningen 182 gebouwd voor 7 en 28 voor 9 personen. Met waardering heeft spreker vernomen, dat B&W zullen komen met plannen voor grotere woningen, welke plannen hij gaarne zal afwachten. - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 200