31 Mei 19 54 71 Mevr. POLET-Musler verheugt zich zozeer over het door de Voorzitter toegezegde overzicht, dat zij van een overzicht van de gehele woningvoorraad afstand wil doen. Door het bouwen van woningen voor bejaarden zullen ook in de particuliere sector woningen vrijkomen, waarover het gemeentebestuur de beschikking krijgt en waarin grote gezinnen kunnen worden on dergebracht. Spreekster hoopt, dat het overzicht gereed zal zijn vóór een volgend voorstel tot woningbouw wordt behandeld. De VOORZITTER is van oordeel, dat de heer Van Andel een verkeerde waarde hecht aan de term "aannemen voor kennisgeving" maar wil niettemin aan diens gevoelsargument tegemoet komen door er, overeenkomstig de waarheid, aan toe te voegen de woorden: met belangstelling De wethouder VAN ZADELHOFF wijst op de volgende drie mogelijkheden bij het bouwen van woningen: 1. De woningen voor grote gezinnen, die zo duur worden, dat het geven van een sociale bijslag wordt overwogen. 2. De woningen voor bejaarden, waarbij de vraag rijst, of het afzonderlijke woningen dan wel een groot gebouw met een verzorgingshuis moet zijn. Het is de vraag, of de bejaarden de voor hen bestemde woningen willen betrekken, omdat op het platteland de mensen in het algemeen willen blijven wonen in de woning, die zij bij hun huwelijk hebben betrokken. 3. De woningcomplexen voor de onmaatschappelijken. Spreker verzoekt de raadsleden over deze drie punten hun gedachten individueel en fractiegewijze te laten gaan en het College van B&W suggesties te doen. Mevr. LANDWEER-do Visser is het met hetgeen de heer Van Zadelhoff over de bejaarden heeft opgemerkt roerend eens. Overeenkomstig hot voorstel van de Voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming besloten het verzoek met belangstelling voor kennisgeving aan te nemen. Voorstel tot vaststelling van een wijziging van de verordening op de openbare wegen, het openbaar water en de gemeentekade (1-438-2068) Voorstel betreffende plaatsing van een wachthuisje bij de halte "Ons Belang" te Soesterberg van de N.V. Nederlandse Buurt-Vervoer Maatschappij (1-444) Deze beide voorstellen worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot vaststelling van een vacantieregeling voor krui denierswinkels (1-441-2076) De heer R. HILHORST kan zich niet verenigen met de voor gestelde vacantieregeling, omdat hij drie dagen sluiten en de overige drie dagen van de week dubbel hard werken geen vacantie vindt, waarbij betrokkenen van hun beslommeringen kunnen uitrusten. Uit de stukken heeft spreker niet kunnen opmaken, of de desbetreffende ondernemingsorganisaties zijn gehoord. Uit een juist voor de vergadering ingekomen adres zou moeten worden afgeleid, dat dit niet het geval is. De grootwinkelbedrijven en de Coöperatie zijn in deze niet gekend en de voorgestelde regeling zal aanleiding geven tot oneerlijke concurrentie. De éénmanszaken zijn ermede gebaat, maar niet degenen die met personeel werken. Doordat het personeel volgens de c.a.o. - zes -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 202