31 Mei 19 54 72. zes aaneengesloten dagen vacantie moet hebbenzullen de grote zaken een gehele week en dan ook nog eens drie dagen moeten sluiten. De enige juiste oplossing acht spreker voor alle kruideniersbedrijven sluiting gedurende zes aaneenge sloten dagen voor te schrijven. Mevr. LAKDWEER-de Visser zegt, dat de huisvrouwen een sluiting gedurende zes dagen prettiger zullen vinden. Zij kunnen dan in de voorafgaande week opslaan hetgeen zij de volgende week nodig hebben. Mevr. POLET-Musler zou gaarne hebben gezien, dat door het College maatregelen waren getroffen om ontduiking van de c.a.o. bij twee maal drie dagen vacantie te voorkomen. Indien B&W van de winkeliers opgave vragen van de tijd, waarin de vacantie voor het personeel valt, is controle door de Arbeidsinspectie mogelijk. Op de dagen, dat de winkel is gesloten, mag wel "gehoord" worden. Als de zaak een gehele week gesloten is, kan het personeel vacantie krijgen en heeft de eigenaar eveneens een paar dagen om tot rust te ko men. Ook spreekster is van oordeel, dat de huisvrouwen de voorkeur aan één maal zes dagen geven. De heer ZOETELIEF acht persoonlijk drie dagen weliswaar te kort, maar op de grondslag daarvan zijn de betrokkenen tot elkander gekomen en als de Raad deze twee maal drie dagen niet aanvaardt, krijgen zij niets. De Raad kan de win keliers niet opleggen een gehele week te sluiten zonder dat zij het gevraagd hebben. De heer BROUWER is van oordeel, dat het publiek aan twee maal drie dagen de voorkeur geeft boven zes aaneenge sloten dagen. De Raad kan de winkeliers niet iets opleggen, waarom zij niet gevraagd hebben en het personeel zal zijn vacantie hebben overeenkomstig de c.a.o. De VOORZITTER wijst er op, dat de winkeliers geheel vrij zijn in hetgeen zij onderling willen overeenkomen. Om echter volledige homogeniteit te verkrijgen en het nakomen van de gemaakte afspraken te kunnen afdwingen, kan de Raad krachtens de Winkelsluitingswet op verzoek van de meerder heid van een bepaalde branche een voor de gehele branche geldend besluit nemen. Verreweg de meerderheid van de krui deniers vragen welbewust geen zes aaneengesloten, maar twee maal drie dagen vacantie en verzoeken de Raad daaraan sanc tie te verlenen, opdat degenen die zich er niet aan houden, geverbaliseerd kunnen worden. Maar de Raad kan niet treden in de regeling van de vacantie. Er is een brief van iemand, die het met de voorgestelde regeling niet eens is. Mevr. POLET-Musler: Hij is niet gevraagd, evenmin als de Coöperatie. De VOORZITTER zegt, dat hij niet is aangesloten bij de organisatie Het nakomen van de c.a.o. is een zaak van de kruide niers, die het naar eigen goeddunken moeten regelen. Spre ker kan zich niet voorstellen, dat een werknemer er genoe gen mede zou nemen, wanneer hij niet krijgt wat de c.a.o. voorschrijft. Er is een enorm tekort aan personeel, zodat men gemakkelijk een andere baas kan vinden. De kruideniers weten voor de vacantie van het personeel klaarblijkelijk - een -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 204