31 Mei 1954 73. een oplossing, want zij vragen uitdrukkelijk twee maal drie dagen. En de Raad is dan niet "bevoegd tot zes dagen te be sluiten De heer ORANJE zegt in de commissie te hebben verklaard principieel voor deze vacantieregeling zeer weinig te voelen, maar zich erbij te zullen neerleggen, wanneer er een sprekende meerderheid van de kruideniers voor is. Hij heeft gemeend, dat die sprekende meerderheid er was, maar niet geweten, dat de Coöperatie en een belangrijke firma niet gehoord zijn. Thans wil hij gaarne van de Voorzitter vernemen, of naar diens oor deel de overgrote meerderheid van de kruideniers achter het verzoek staat. De VOORZITTER: De overgrote meerderheid heeft getekend, dus wenst dit. Het systeem is, dat de organisatie wordt ge hoord. De heer ORANJE: Vertegenwoordigt deze organisatie de Soester kruideniers? De VOORZITTER: Ik weet niet, of degenen die niet getekend hebben geen lid zijn, maar de organisatie vertegenwoordigt in ieder geval verreweg de grote meerderheid van de kruideniers Mevr. POLET-Musler vindt de houding van de Voorzitter ten opzichte van het naleven van de c.a.o. een beetje slap en verzoekt maatregelen te treffen, waardoor het personeel niet de dupe wordt. De VOORZITTER meent, dat het College van B&W geen enkele bevoegdheid heeft de naleving van de c.a.o. te controleren. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 59. Voorstel tot het verlenen van een aanvullend crediet, waaruit aan beeldende kunstenaars opdrachten kunnen worden verleend voor decoratieve aankleding (1-450) Do heer ORANJE wijst er op, dat het hier een verbouwing betreft, terwijl de regering van nieuwbouw spreekt. Hij vraagt, of er in dit verband geen moeilijkheden kunnen ontstaan. Do heer SCHAAFSMA verheugt zich er over, dat de overheid op deze wijze de kunst bevordert. Spreker vraagt, wie de be slissing heeft over het aanbrengen van de versiering en of er van de kant van de Raad of van B&W toezicht wordt uitge oefend. De wethouder DE HAAN zegt in antwoord aan de heer Oranje, dat B&W het gewenst achten de decoratieve aankleding uit te breiden tot verbouwingen, althans tot een verbouwing van deze betekenis De heer ORANJE vraagt, of er geen formele bezwaren kunnen rijzen, omdat het geen nieuwbouw is. De wethouder DE HAAN zegt, dat B&W alleen het percentage uit de richtlijnen hebben overgenomen, maar dat de Raad kan besluiten het ook bij verbouwingen te doen en dat Gedeputeerde Staten er niet over zullen vallen. In antwoord aan de heer Schaafsma deelt spreker mede, dat het schoolbestuur mondeling heeft toegezegd overleg te zullen plegen met het College van B&W, waaraan de nadere plannen zullen worden voorgelegd. De heer SCHAAFSMA vraagt door welk principe de wethouder van onderwijs zich zal laten leiden. De wethouder DE HAAN zegt, dat het beter is te spreken - van -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 206