31 Mei 19 54 74. van het College, dat deze aangelegenheid in overleg met zijn adviseurs zal behandelen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 60. Voorstel tot aankoop van grond: a. gelegen aan de Ericaweg van G.G. Egbers (V-2082) b. gelegen nabij de Verlengde Schoolweg van Th.H. Rijper (V-20S0. c. gelegen aan de Soesterbergsestraat van P. Floor (V-2079) Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt over eenkomstig de volgnummers 60 a-c besloten. d. gelegen aan de Sportweg te Soesterberg van H. van Burgsteden (V-2081) De heer CLEMENS vraagt, of de andere stukken grond van de heer Van Burgsteden tegelijkertijd aan de nieuwe eigenaren wordei overgedragen De wethouder VAN ZADELHOEP zegt, dat B&W geen noodzakelijk heid zien deze verdere grond tot zich te houden. Het is de bedoeling de grond van de heer Van Burgsteden als ruilobject te hebben voor de heer Van Houten. De heer CLEMENS vraagt, of een en ander in het voorlopige contract is vastgelegd. De wethouder VAN ZADELHOFE: Ja, maar met de toezegging van de heer Van Burgsteden, dat iemand uit Soesterberg een be paald gedeelte zal hebben. Die toezegging is nagekomen. Hij heeft niet alles genomen, maar er blijft iets van over. De heer Van Burgsteden kan eisen, dat de gemeente het koopt, maar als zij er niets in ziet, is er een ander die het kopen wil De heer CLEMENS: 0, dan is het prachtig. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangeno men. e. gelegen aan de Middelwijkstraat van P.A. Kuijer (V-2078) 61. Voorstel tot verkoop van grond: a. gelegen nabij de Nieuwstraat aan A. Strumpel (V-2088) b. gelegen aan de Birkstraat aan W. Groenesteijn (V-2077); c. gelegen nabij de Heideweg aan Mevr. E.P. Moossdorff-van Bommel (V-2086) 62. Voorstel tot wijziging van het besluit strekkende tot: a. verkoop van grond, gelegen nabij de Burg. Grothestraat aan de Coöperatieve Vereniging voor Vrijzinnig Protes tantse Bejaardenzorg GA (V-2087); b. verkoop van grond, gelegen aan de Pieter de Hooghlaan en de Talmalaan aan de N.V. "Huis en Hof" (V-449-2084) c. verkoop van grond, gelegen aan de Talmalaan aan de Ko ningin Emma Huishoudschool (V-463-2093) 63« Voorstellen tot vaststelling van besluiten inzake het ver lenen van medewerking ingevolge art. 72 der Lager Onderwijs wet 1920 aan: a. het R.IC. Schoolbestuur te Soest voor de aanschaffing van verduisteringsmaterieel voor één der lokalen van de R.K. Meisjesschool voor V.G.L.0. ten behoeve van het vertonen van schoolfilms (1-2075) b. het bestuur der Vereniging "Een School met de Bijbel" te Soest voor de aanschaffing van enige leermiddelen en schoolmeubelen ten behoeve van de Chr. School te Hees (1-2074); - c -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 208