- 10 - K SUR IN G S Dl EN S T -2.07.55 G Vaststelling van een nieuwe verordening op de Keuringsdienst van Vee en Vlees in de ge meente Soest.. NATUURBAD -2.07*55 H Benoeming bestuursleden Soester Natuurbad Fractie K.V.P.dringt aan op spoedige kennisname van het basisplan voor het natuurbad Vaststelling begroting voor het natuurbad 1955» WONINGBEDRIJF. -2.07-55 L Voorlopige vaststelling van de rekening 1952 van het woningbedrijf, waar bij tevens de voorzitter de toezegging doet te onderzoeken of een derge lijke rekening op eenvou diger en voor raadsleden duidelijker wijze naar voren kan worden ge bracht Op verzoek raadslid Oranje zegt voorzitter toe dat jaarverslagen bedrijven ook aan raads leden zullen worden toe gezonden Vaststelling begroting woningbedrijf 1955- OPENBAAR SLACHTHUIS -2.07.55 M Vaststelling verordening op de heffing en invorde ring van rechten voor het gebruik van het openbaar slachthuis en voor het verrichten van keuringen buiten deze inrichting. Vaststelling beheersver- ordening voor het openbaar slachthuis Bij de behandeling der be groting voor het openbaar slachthuis worden afschrij vingstermijnen gewijzigd. OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN. -2.07.6 Delegatie aan B&W van de verkoop van grasgewas op de bermen van enige we gen 28 dec. '54 248 26 nov. '54 184 22 dec. 154 195 22 dec. '54 224 29 okt. '54 176 7177 22 dec. '54 215 22 dec. '54 21 5 29 okt. '54 171/176 26 nov. '54 184/188 22 dec. '54 214 1 2 apr154 46

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 20