75. 31 Mei 1954 c. Het R.K. Schoolbestuur te Soest voor uitbreiding en ver- b ouwing van de R.K, U.L.O. School (1-443) Voorstel tot het verlenen van een bijdrage in de kosten van de deelnemers aan de op "Drakenburgh" te Lage Vuursche ge houden onderwijsconferentie (1-448). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 60 e - 64 besloten. Voorstel tot het niet in beroep gaan van het besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht, waarbij goedkeuring werd ont houden aan de 73e wijziging van de begroting 1953 inzake de verlening van een voorschot van f. 9.000.op de z.g. 5- jaarlijkse afrekening aan het bestuur van de Vereniging "De School met de Bijbel" te Soest (1-459) De heer ORANJE vindt het niet consequent, dat het College niet is ingegaan op de suggestie om het in te trekken en nu in de afwijzing berust. De wethouder DE HAAN zegt, dat B&W hadden gehoopt, het College van Gedeputeerde Staten te overtuigen. Nu dit niet is gelukt, heeft het echter op opportuniteitsgronden geen zin in beroep te gaan, want als de uitspraak in het beroep valt, zal het schoolbestuur aan een voorschot geen behoefte meer hebben. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen De VOORZITTER zegt, dat het thans half elf is, maar hij stelt voor nog even door te gaan. De heer R. HILHORST wijst op de zeer belangrijke punten, die nog op de agenda staan: o.a. het volkscredietwezende beveiliging van de gemeentetoren en de vuilverwerkingsinstal latie. Daarom handhaaft hij zijn motie om de vergadering thans te sluiten. De VOORZITTER brengt daarop het voorstel van de heer R. Hilhorst in stemming, dat wordt aangenomen met 15 tegen 3 stemmen. Voor hebben gestemd de leden Pieren, Mevrouw Polet-Musler Klarenbeek, Zoetelief, Brouwer, Van Andel, Butzelaar, Clemens, Schaafsma, Van Wely, Oranje, A.P. Hilhorst, R. Hilhorst, Mevrouw Landweer-de Visser en Grift. Tegen hebben gestemd de leden Van den Arend, De Haan en Van Zadelhoff. De VOORZITTER sluit hierna, te 22.3 5 uur, de vergadering. Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 12 Juli 1954. De Secretaris, De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 210