15 Juni 1 954 77. vertegenwoordigend orgaan van de burgerij tot uiting komt. Toch moet men nuchter blijven. Volgens de heer Clemens zou spreker indertijd gezegd hebben, dat statistisch was geble ken, dat het aantal ongelukken in Soesterberg na de ophef fing van maximumsnelheid en inhaalverbod was teruggelopen. De heer ÖEEMEKo zegt, dat dit in het algemeen en niet speciaal met betrekking tot Soesterberg was bedoeld. De VOORZITTER wil het wel tot Soesterberg beperken. Toen de tweebaansweg in een driebaansweg was veranderd, had hij een toenemen van het aantal verkeersongelukken verwacht, omdat automobilisten uit beide richtingen geneigd zijn te denken, dat de middenbaan voor hen is. De ervaring leert, dat het aantal ongelukken ondanks de verhoging van de snel heid, die de driebaansweg heeft meegebracht, is teruggelo pen. De serie ongelukken van verleden week is niet in de lijn van hetgeen men de laatste jaren heeft gezien. Men be hoeft zich daarop niet blind te staren. Twee van de vier ongelukken hebben plaats gevonden op het rijwielpad en slechts twee op de weg, onder zeer bijzondere omstandigheden. Spreker wil het nog niet over de schuldvraag hebben. Er gebeuren wel eens ongelukken waarvan men zegt; dit is nu zo'n ongelukkige samenloop van omstandigheden - wie zou men nu daarvan de schuld moeten geven? Een dergelijke samenloop van omstandigheden is in Soesterberg niet aanwezig geweest. Het enige dat men er van zeggen kan is, dat de ongelukken die 's avonds gebeurd zijn, waarschijnlijk niet zouden hebben plaats gevonden, wanneer er een zeer goede natriumverlichting was geweest, waarbij de automobilist van zeer ver een goed overzicht heeft over de weg en wat daarmee annex is en wat hij dus straks op de weg kan verwachten. De Rijkswaterstaat heeft toegezegd in 1955 de volledige kom van Soesterberg, het kruispunt bij de Van V/eerden Poelmanweg en waarschijnlijk nog iets verder, misschien tot Amersfoort toe, van natriumver lichting te zullen voorzien. De middelen daarvoor zijn dit jaar niet aanwezig, maar de Rijkswaterstaat ziet de noodzake lijkheid van een goede verlichting ter plaatse in. Het over leg met de Rijkswaterstaat over de beste oplossing voor de Rijksstraatweg bij Soesterberg heeft volgende week plaats. Daar liggen heel wat problemen en er zijn verschillende oplos singen voorgesteld. De gedachten beginnen zich langzamerhand in een bepaalde richting te kristalliseren. De heer Van Embden is om zijn mening gevraagd. Het profiel van de Rijksstraatv/eg, dat wel gevaarlijk, maar anderzijds ook overzichtelijk is omdat het een helemaal rechte weg is, zonder op- of afritten, heeft de aandacht van het College en spreker gelooft wel, dat er mogelijkheden tot verbetering te krijgen zijn. Een van de onge lukken bij de kruising van de Van 'Weerden Poelmanweg werd ver oorzaakt door het oversteken van een wielrijder, die de Van V/eerden Poelmanweg in moest. Kort geleden heeft spreker een vrij ver uitgewerkt plan gezien van de Rijkswaterstaat om daar een tunnel tot stand te brengen met op- en afritten voor wielrijders, waarmee een dergelijk ongeluk kan worden voorkomen. Over dit plan is overleg gaande tussen de Ministeries van Rijkswaterstaat en van Oorlog, die het werk moeten betalen. De problemen van de Rijksstraatweg hebben zeker de aandacht en men tracht de gevaren zoveel mogelijk weg te werken. Het is natuurlijk onmogelijk, bij de grote snelheid waarmee wordt ge- - reden -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 214