79. 15 Juni 1954 maanden wordt geklaagd, dat er niets gebeurt. De voorzitter heeft zich iets te sterk uitgedrukt. De Rijkswaterstaat streeft in alle ernst naar verbetering (het gemeentebestuur speelt bij deze rijksweg niet de grootste rol), maar beziet de zaak breed en wil een algemene verbetering - hoe en op grond van welke denkbeelden kan spreker nog niet zeggen. Daarbij komen vrij ingrijpende problemen naar voren, zodat de plannen niet op zeer korte termijn te verwezenlijken zijn. Spreker zou niet gaarne de indruk gewekt zien, dat binnen een paar maanden verbeteringen aan deze weg tot stand zul len zijn gekomen. De heer CLEMENS zegt over enige tijd "entre nous" aan de wethouder te zullen vragen, hoe het er mee staat. 67. ingekomen stukken. a. Schrijven van het Bestuur voor Christelijk L.0. en U. 1.0. te Soesterberg tot intrekking van het verzoek inzake stichting van een nieuwe Christelijke School te Soester berg. Dit schrijven wordt aangenomen voor kennisgeving, b. Verzoek van het Hoofdbestuur van de Nederlandse Militaire Bond Pro Rege te Utrecht om een jaarlijkse subsidie van 2 cent per inwoner. Besloten wordt dit verzoek te behandelen bij de vast stelling van de begroting voor 1955. c. Schrijven van J.Kaats, Heuvelweg 29 te Soest, waarbij in beroep wordt gegaan tegen het besluit van B&W d.d. 11 Mei 1954 tot weigering van een vergunning voor het bouwen van een houten schuurtje achter zijn woning. De VOORZITTER deelt mede, dat de Raad binnen 30 dagen na de indiening van het beroepschrift (4 Juni 1954) een be slissing moet nemen. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste 30 dagen worden verdaagd. Spreker stelt voor hier toe het besluit te nemen. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel van de Voorzitter. 68. Voorstel tot vaststelling van een besluit inzake het verle nen van medewerking ingevolge art. 72 der lager Onderwijswet 1920 aan het R.K.Schoolbestuur te Soesterberg voor de aan schaffing van enige leermiddelen en schoolbehoeften alsmede 4 banken ten behoeve van de R.K.School aldaar (1-2124). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 69. Voorstel tot overplaatsing van de onderwijzeres W.C.de Groot van de 0.1.School Kerkebuurt naar de nieuwe 0.1.School te Soest-Zuid (1-469). De heer VAN WE1Y vraagt wanneer de nieuwe cursus, hetzij in de nieuwe school, hetzij elders, kan beginnen. De wethouder DE HAAN zegt dat de nieuwe cursus waar schijnlijk 7 September wordt geopend. De bouwvergunning voor de nieuwe school is afgekomen, de bouw gegund en de aanne mer begonnen. Waarschijnlijk is de school begin September nog niet klaar, maar het is de bedoeling, voorlopig elders te beginnen. Vandaar dit voorstel tot overplaatsing, waarop waarschijnlijk nog een soortgelijk voorstel zal volgen, want voor het aantal leerlingen zijn minstens drie onderwijskrach ten nodig. Verdere mededelingen kan spreker nog niet doen; alles hangt af van het bouwtempo. De heer VAN WE1Y vraagt, of reeds gezegd kan worden, wanneer de school klaar kan zijn. Als de aannemer is begon- - nen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 218