15 Juni 1954 83. gebruikt, die nu eenmaal is ingesteld om dergelijke hoogst noodzakelijke werken uit te voeren. De heer ORANJE kan het standpunt van de Voorzitter wel waarderen, maar is niet bereid, diens optimisme als richt snoer te nemen voor het te voeren beleid. De wethouder VAN DEN AREND meent, dat de urgentie van uit te voeren werken behoort te prevaleren boven een behoor lijk financieel inzicht. Men heeft de zaak niet altijd in de hand. Het is mogelijk, dat binnenkort een belangrijk crediet moet worden gevraagd voor de verbetering van de Rijksweg. Dat heeft men niet kunnen voorzien. Het Rijk speelt hierbij ook een grote rol. Het zou wel erg mooi zijn als men een behoorlijk overzicht had van wat er kon gebeuren maar de practijk leert, dat dit dikwijls onmogelijk is. De heer ORANJE zegt, dat dan de practijk leert, dat geen beleidvoering mogelijk is. De wenselijkheid van een voorziening als de onderhavige trekt hij niet in twijfel, maar had 25 jaar of langer geleden kunnen gebeuren. Uitstel van een uitgave als deze lijkt hem heel goed mogelijk. Men kan zeggen: als er dit jaar brand komt, heeft men spijt de installatie te hebben uitgesteld, maar als er morgen brand komt heeft men spijt, dat het niet 25 jaar eerder is gebeurd. Dat blijft dus hetzelfde. De VOORZITTER zegt dat, als de begrotingspositie voor 1955 aanmerkelijk gunstiger zou zijn, het misschien zin zou hebben de zaak uit te stellen, hoewel het bedrag in verhou ding tot het daarmee gediende belang zo gering is, dat het niet verantwoord is de zaak na te laten. De heer ORANJE vestigt er de aandacht op, dat hij deze post slechts als voorbeeld heeft gebruikt. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 73. Voorstel tot straatnaamgeving (1-445). Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen. 74. Voorstel tot aanvulling van de verordening, regelende de samenstelling en werkkring van de Commissie Openbare Werken en die der Onderwijscommissie (1-451). De heer ORANJE ziet niet in waarom bij de voorgestelde aanvullingen alleen wordt gesproken van "benoemingen", terwijl art. 179 der Gemeentewet spreekt van "benoeming en ontslag". De VOORZITTER heeft er geen bezwaar tegen, de woorden "en ontslag" in te voegen. Ontslag is of op verzoek en heel makkelijk, of uiterst moeilijk. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangeno men. De verordening, regelende de samenstelling en werkkring van de Commissie voor het Gasbedrijf wordt dienovereenkomstig eveneens aangevuld. (De heer A.P.Hilhorst komt te 8.07 uur ter vergadering). 75. Voorstel tot oprichting van een vuilverwerkingsinstallatie 1-456) De heer ORANJE zegt, dat hij zou kunnen herhalen wat hij bij volgnummer 72 heeft gezegd, maar wijkt voor het feit, dat thans een voorschot kan worden verkregen en over een half jaar niet meer. Hij mist echter in het voorstel een prognose over wat deze zaak de gemeente jaarlijks ongeveer zal kosten. Verder valt het hem uiterst moeilijk, met de uit de stukken - opgedane -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 226