-- 15 Juni 1954 85» De VOORZITTER zegt, dat het College het Dano-systeem het voor Soest meest aangewezen systeem van vuilverwerking acht. Het gaat niet zozeer om de vraag, hoe de gemeente op de goedkoopste, dan wel hoe zij op.de meest verantwoorde manier het vuil kwijt raakt. Zoals hekend gaat de bodem van Nederland, evenals over een groot gedeelte van de wereld, door de intensieve cultuur en het gebruik op grote schaal van kunstmeststoffen achteruit. Dit baart de landbouwkun digen grote zorg. Terwijl nu enerzijds de bodem in vrucht baarheid en geologische samenstelling achteruit gaat, gooit anderzijds de gemeenschap enorme hoeveelheden organische stoffen, die prima zijn voor de bodem, weg, verbrandt ze of dempt er plassen mee. Er moet een methode worden gevonden om de door de ophaaldienst bij de gemeente binnenkomende afvalstoffen op de meest economische wijze ter verbetering van de bodem tot compost te verwerken. Daartoe zijn tal van proeven gedaan, die hebben uitgewezen, dat gezien de bereik te resultaten de Dano-compost door haar samenstelling de voor de vruchtbaarheid van de grond gunstigste organische bemestingsstof is. Dit is in de eerste plaats een boeren- belang, maar daarnaast een nationaal belang, want de bodem vruchtbaarheid van Nederland is een der pijlers, waarop het gehele volksbestaan is gevestigd. In Denemarken zijn met deze Dano-compost goede practische resultaten bereikt, terwijl bij dit systeem de enorme vervoerkosten - de V.A.M. vervoert het Haagse huisvuil naar Drente om het daar te laten verteren, waarna het bijvoorbeeld wordt uitgestrooid op het vliegveld Soesterberg - overbodig worden. Soest, dat in zijn onmiddellij ke nabijheid afnemers van deze compost heeft, moet zien de afvalstoffen in zijn onmiddellijke omgeving te verwerken. Nu dit systeem in Denemarken zo'n hoge vlucht heeft genomen, hebben vele gemeenten, nu het hier meer en meer bekend begint te worden, daarvoor grote belangstelling. Soest moet er gauw bij zijn, wil het dat stukje Marshallhulp, dat is gegeven om de bodem te verbeteren en dat de exi^loitatie wat gemakkelijker maakt, in de wacht slepen. Het wordt toch nog wel een dure exploitatie, al hangt veel af van de prijs, die voor de compost kan worden bedongen. De heer ORANJE dankt de Voorzitter voor diens uiteen zetting. Het belang van de zaak heeft hem doen zeggen wat hij gezegd heeft. Hij is blij, dat de Voorzitter heeft gespro ken van "verantwoord", want niet het College, maar de Raad zal hier de verantwoordelijkheid moeten dragen. Deze kan dan ook niet genoeg onder de indruk zijn van het gewicht van de te nemen beslissing, maar ook niet genoeg zijn ingelicht over de hier spelende factoren. Dat dit onvoldoende was geschied, was sprekers bezwaar, juist omdat voor dit doel Marshallgelden worden gebruikt. De heer Hilhorst heeft gezegd wel een principiële beslissing te willen nemen, maar zich ten aanzien van latere beslissingen vrijheid voor te behouden. Spreker hoopt, dat de Raad eenstemmig tot de conclusie zal komen, dat het Dano-systeem het beste is. Daartoe is hetgeen de Raad nu is voorgelegd echter beslist onvoldoende. Niet alle raads leden kunnen zich nu eenmaal voldoende in alle aangelegen heden verdiepen. Zij zijn aangewezen op adviezen van deskun digen, die spreker dan ook gaarne ziet. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 230