15 Juni 1954 86. De VOORZITTER zegt, dat, voor het zover is, de Raad nog verschillende voorstellen zullen worden voorgelegd. Er is nog zeer veel voor te bereiden. Wanneer de samenwerking met Baarn tot stand komt, zal daarvoor ook nog een gemeenschappelijke regeling moeten worden getroffen. Men krijgt nog wel eens gelegenheid, de zaak te bespreken. De heer ORANJE zou niet gaarne de indruk gewekt zien, dat met deze beslissing de gehele zaak geregeld was. De VOORZITTER zegt, dat dit niet het geval is. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangeno men. Aanbieding van een nota met betrekking tot het volkscrediet- wezen (111-459) De heer PIEREN zegt, dat naar aanleiding van de door zijn fractie op 26 September 1953 inzake het volkscrediet- wezen gestelde vragen deze materie in de Commissie Sociale Zaken verschillende malen werd besproken. Zoals uit de nota van deze Commissie blijkt, staat zij afwijzend tegenover het volksoredietwezen. Deze afwijzende argumenten komen hierop neer, dat men allereerst moet sparen voor een duurzaam verbruiksgoed en dat eerst, nadat het nodige geld bij elkaar gespaard is, dit goed moet worden aangeschaft. Ten tweede: dat de credietverlening ten koste zou gaan van de leveranciers van noodzakelijke levensbehoeften, doordat men door de aflossingen niet meer in staat zou zijn de rekening van deze leveranciers te voldoen. Ten derde: dat er in Soest geen behoefte aan volkscre- diet zou bestaan. Ondanks het feit, dat er in de Commissie van Sociale Zaken uitvoerig over het volkscredietwezen is gesproken, zou spreker toch gaarne in de gelegenheid worden gesteld de bedoelingen van het volkscrediot in deze vergadering nader uiteen te zetten, speciaal ook voor die geachte raadsleden, die waarschijnlijk nog niet bekend zijn met deze wijze van eredietverstrekking. Over het volkscrediet werden vele klachten geuit, onder meer dat de arbeiders dan boven hun financiële krachten zouden gaan leven. Wat gebruikscrediet niet is. Bij de term consumptief crediet denkt men dikwijls aan crediet waarbij over het toekomstige inkomen wordt beschikt ten behoeve van de huidige consumptie, of populair uitgedrukt, aan opsouperen thans van het inkomen van straks. Dat is inderdaad het geval, indien het crediet wordt gebruikt om te feesten en in het algemeen voor de betaling van direct door het verbruik te niet gaande goederen. Van dit soort crediet is echter bij afbetalings-betaalzegel- en geld- schietbankcrediet geen sprake. Hoogstens wordt het, buiten de bepalingen van de Geldschieterswet om, door obscure leenmannen en dergelijke hier en daar verstrekt. Wat gebruikscrediet in uitzonderingsgevallen is. Gebruikscrediet wordt wel gegeven ter overbrugging van door ziekte, werkloosheid enz. ontstane tekorten of ter af betaling van een aantal te zwaar drukkende schulden, die dan door één nieuwe schuld met beter te dragen aflossingsvoor- - waarden -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 232