15 Juni 1954 - 90. behoefte en dat het daardoor een werkelijkheid in onze maat schappij is, die daaruit niet kan worden weggewerkt en waar mede dus rekening moet worden gehouden. Deze werkelijkheid is tegenwoordig in elke gemeente aan wezig, ook in de kleinere. Zelfs indien in een gemeente geen winkels zijn, die op afbetaling verkopen (rijwiel- en radio handelaren en meubelzaken zullen dat dikwijls wel doen) dan worden de inwoners toch door colporteurs of boden van afbe- talingsbedrijven of betaalzegelkassen van elders bezocht of kopen zij op afbetaling in een nabijgelegen centrum. Geen gemeentebestuur, hoe afkerig ook van gezinscredietkan daar tegen iets doen. Het kan de vestiging van een afbetalings- bedrijf binnen zijn gemeente niet tegengaan en zelfs normaal de vereiste gemeentelijke toelating van een binnen de gemeente te vestigen commerciële geldschietbank of betaalzegelkas niet weigeren. Heeft het onder deze omstandigheden wel zin, het werken van een sociale volkscredietbank in de gemeente tegen te houden? De rol van de gemeentelijke volkseredietbank. Uitgaande van de onontkoombare realiteit van het gezins crediet beoogt men met een gemeentelijke volkscredietbank, om te midden van het commerciële gebruikscrediet een instelling te plaatsen die enerzijds met de behoefte aan gezinscrediet rekening houdt, anderzijds in die behoefte op een zodanige wijze voorziet, dat de gevaren van dat crediet naar vermogen worden beperkt. Zij doet dat door zoveel mogelijk de credietbehoevenden bij zich te concentreren. Dank zij haar relaties tot de gemeen telijke instanties, huizenverhuurders, grote bedrijven, hande laren in duurzame gebruiksgoederen enz. is zij beter dan enige andere gezinscredietgever in staat om er achter te komen, of een aanvrager nog verplichtingen elders heeft, dan wel een lener later alsnog elders crediet opneemt. Daardoor kan zij dubbele financiering tegengaan en in moeilijkheden geraakte debiteuren daar weer uithelpen. Dit is haar eerste en voor naamste taak. Daarnaast heeft de gemeentelijke bank voor, dat zij de door het aanvragenonderzoek en de kleinheid en veelheid der aflossingstermijnen onvermijdelijk hoge kosten van het gezins crediet zoveel mogelijk beperkt door een tarief, dat dooreen- genomen ongeveer 2/3 van dat der commerciële geldschietbanken en betaalzegelkassen en de helft van dat der afbetalingsverko pers bedraagt. Het rentepercentage bij de Volkscredietbanken ligt aan merkelijk lager dan bij de andere lichamen, die gezinscrediet verlenen: Commerciële banken 20 Spaarzegelkassen 19 - 30$ Particuliere geldschieters onbekend Afbetalingscredietinstellingen 27 - 30$ Afbetalingsmagazijnen 30 - 34$ Bij gemeentelijke volkscredie tbanken is geen eenheidstarief voorgeschreven en de tarieven zijn dan ook verschillend en afhankelijk van de exploitatie. Zij variëren echter van 6 tot 13$. Tegenstanders van het volkscredietwezen voeren aan, dat deze banken allemaal met verlies werken. Inderdaad zijn er banken die met verlies werken, doch over het algemeen is het risico zeer gering te noemen. - Vele -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 240