- 12 - BEZOLDIGING -2.08.74 E.D. Raadslid Schaafsma vraagt naar kwestie ziektekos tenregeling. Verlenen voorschot op de vakantietoelage aan het gemeentepersoneel Vaststelling Interim-Ziek- tekostenregeling voor 1954 Voorstel tot toekenning van 6/ van de "bezoldiging voor het 4e kwartaal 1954 aan het daarvoor in aan merking komend gemeente- personeel Vaststelling nieuwe be zoldigingsverordening. 25 febr154 23 15 juni 154 108 12 juli 154 127 29 okt. '54 28 dec54 177 248/249 BELASTINGEN -1.713/719 Belastingreclames. Belastin.greclames Heffing van leges i.v.m. de uitgifte van paspoor ten. Belastingreclames Belastingreclames Op desbetreffende vraag antwoordt wethouder Van Zadelhoff, dat hij het heffen van een recht voor aanleg riolering niet uitvoerbaar acht.. Belastingreclame. 25 febr54 15 juni 54 12 juli '54 14 sept54 29 okt. '54 22 dec54 28 dec. '54 17 108 127/128 151/152 177 230 248/249 AMBTENAREN VAN DE BURGERLIJKE STAND. -1.755*22 Eervol ontslag G.Reime- rink als ambtenaar van de burgerlijke stand.... 12 apr. '54 25 CENTRALE SLACHTPLAATS - DESTRUCTIE - VLEESKEURINGSWET -1.775*12 Verlenging overeenkomst met de N.V."Gekro" inz. vernietiging van afge keurd vee en vlees Wijziging van de verorde ning als bedoeld in art. 26, lid 1, der Vleeskeu- r ingswet 28 dec. '54 236/237 28 dec. '54 236/237 HINDERWET -1*777*51 Klacht van de heer P.H.W. v.d.Horst inz.het bedrijf van de heer Smink aan de Beetzlaan(Schrikslaan) ?/elke ter afdoening in handen van B&W wordt ge steld 25 febr.54

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 24