15 Juni 1954 99. die service geeft, waarschijnlijk sterker is dan het mogelijk wat lager rentepercentage van de volkscredietbank. Over het voorstel van de heer Pieren zal spreker zijn oordeel even opschorten tot de raadsleden hun reactie daarop kenbaar hebben gemaakt. Zoals het geformuleerd is, kan hij het er niet meer eens zijn; voor een uitspraak van de Raad zou echter een andere formulering mogelijk zijn. Daaromtrent zou spreker echter gaarne de mening van de Raad vernemen. Met de heer Schaafsma, die het standpunt van het College heeft ondersteund, kan spreker het eens zijn, al is hij het met de heer Zoetelief eens, dat in Soest geen markt moet worden opgericht. Dat zou een miskenning zijn van de ligging en situatie van Soest en de gelegenheid tot marktbezoek in naburige gemeenten. Dat de heer Oranje zegt, in ander verband de zegenin gen van het volkscrediet te hebben leren inzien, kan spreker begrijpen. Uit gegevens van voor de oorlog is hem bekend dat er in die contreien een schrikbarende woeker bestond, die diep in het leven van de mensen ingreep. Dat een volks- credietbank daar op de juiste wijze ingreep en ook de pand huizen werden gesaneerd heeft zeker aan een behoefte voldaan. De verhoudingen hier zijn echter in menig opzicht anders. De overige sprekers hebben het standpunt van het Colle ge ondersteund. Met de opmerking, dat de credietnemers als regel een bepaalde categorie vertegenwoordigen, mensen van een bepaalde levensopvatting en een bepaalde manier van inkomenbesteding of niet-besteding, is spreker wel met de heer Hilhorst eens. Juist door de onjuiste opvatting over de besteding van het inkomen komt deze groep er toe, vrij gemak kelijk te gaan leven. Daar kan de volkscredietbank wel een verbetering brengen, maar geen oplossing. De beantwoording van Mevrouw Polet laat spreker over aan de wethouder van het gasbedrijf en de Raad. De wethouder YAN DEN AREND zegt over het volkscrediet veel te hebben gelezen en o.a. ook een lezing van de direc teur van de volkscredietbank te Utrecht te hebben gehoord. Het meest frappeert, dat uit alles blijkt, dat men niet in staat is geweest door de oprichting van volkscredietbanken de woeker te bestrijden. Uit recente gegevens blijkt telkens, dat steeds dezelfde mensen bij de volkscredietbank komen; men beijvert zich een crediet zo spoedig mogelijk af te los sen om een nieuw te kunnen aanvragen. De uitwassen van dit systeem heeft men bij een geval in Soesterberg kunnen consta teren, waar Amersfoort crediet had verleend voor een radio toestel. De betrokkene, die het niet om het toestel te doen was, maar om het geld, heeft het toestel voor ƒ.50,-- minder verkocht. Iemand die zijn inkomen van bij voorbeeld ƒ.60, per week nodig heeft voor het levensmiddelenpakketkan niet sparen en ook niet een crediet van de volkscredietbank af lossen. Daarvan zijn tenslotte de leveranciers van brood en vlees de slachtoffers. Bij de middenstand is een actie gaande geweest om zich aan te sluiten bij de volkscredietbank in Amersfoort, maar men is daarvan gauw teruggekomen, omdat niet de middenstand, maar een zeer klein gedeelte van de middenstand er belang bij had. De grote meerderheid der bevol king vindt de credietverlening niet belangrijk en kan wachten tot de kinderbijslag komt. In antwoord aan mevrouw Polet zegt spreker', dat men - deze -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 258