15 Juni 1954 104. volks vertrouwen niet op één lijn stellen. Men kan vertrouwen hellen in de natie, maar hij crediet zal ieder geval afzon derlijk moeten worden hekeken en moet ieder persoonlijk een verplichting aanvaarden. Deze woordspeling is dan ook niet juist De VOORZITTER zegt, dat hij van plan was, de heer Pieren ook in derde instantie te laten spreken. De heer PIEREN meent, dat men langs elkaar heen praat. De tegenstanders zijn toch niet te overtuigen. Hij stelt daar om voor, zijn voorstel in stemming te brengen. De wethouder DE HAAN zegt, dat het door de heer Pieren aangehaalde voorbeeld lag in het terrein van de sociale credieten. Bij ernstige nood komt men in een ander vlak dan bij aanschaffingen wegens nut of genoegen. Sociale credieten zijn in de afgelopen jaren, voor zover nodig, in ruime mate verstrekt. Men moet deze dingen niet door elkaar halen. Dat het aantal particuliere credietnemers gering is in verhouding tot het aantal overhelds-ambtenaren is een gevolg van het feit, dat men in het particulier bedrijf in de kinder bijslag, die afzonderlijk wordt betaald, een spaarpotje heeft, terwijl het overheidspersoneel de kinderbijslag geïncorporeerd krijgt in het salaris en deze dus onmiddellijk verteert. Te overwegen ware, het overheidspersoneel in de gelegenheid te stellen de kinderbijslag op te potten tot men over een vrij groot, maar gespaard bedrag beschikt. Bovendien is een bekend euvel, dat mensen met een vast inkomen daar licht overheen gaan. De beantwoording van Mevrouw Polet door de heer Schaafsma en wethouder Van den Arend acht spreker niet vol ledig. Veel verschil ziet hij niet; er was een billijke rente berekend, hetgeen vele particulieren ook wel doen. De heer Zoetelief heeft dan ook ruiterlijk erkend, dat dit punt hem was ontsnapt. Automatische giro-overschijvingen stelt men zelf in en houden met één pennestreek op, waarna het bedrag ter beschik king wordt gesteld. Spreker heeft geen enkel bezwaar tegen een spaarsysteem, waarbij men zich bindt. In die richting zijn Ook de gedachten gegaan van de commissie, maar voor noodlij dende gemeenten zit daarin geen enkel perspectief; zij mogen op geen enkele wijze gelden uittrekken om doelsparen of op haaldiensten te stimuleren. Slapte op het gebied van het sparen is niet zo erg als slapte op het gebied van crediet nemen. Formeel mag Amersfoort zonder toestemming van de Raad van Soest in Soest niet werken, maar spreker heeft de indruk, dat Amersfoort heel graag Soest in zijn werkingsgebied wil betrekken en dat mert een eenvoudige wijziging van de stich- tingsacte de mogelijkheid daartoe open is. Het voorstel van de heer Pieren, dat in strijd is met de beide conclusies, die B&W in hun nota hebben neergelegd, kan spreker niet onderschrijven. Aanvaarding van dit voorstel zou dus een afwijzing betekenen van het standpunt van B&W. Natuurlijk kan de volkscredietbank, evenals elke particuliere instelling, op eigen initiatief een actie beginnen, maar spreker kan het moeilijk over zijn hart verkrijgen daaraan een officieel tintje te geven en propaganda of reclame te gaan maken voor een dergelijke instelling voor volkscrediet - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 268