15 Juni 1954 106. raadzaal in de huidige vorm, alsmede de hoogte van de ramen, gehandhaafd blijft. Een dergelijk plan kan binnen betrekkelijk korte tijd gereed zijn. Als daarin nieuwe gordijnen passen, heeft spreekster er vrede mee. Aangevoerd is, dat de slordi ge toestand der gordijnen de raadsleden remt bij hun werk en niet in overeenstemming is met het decorum. Decorum is echter overbodig. Nodig zijn drie bureaux voor de wethouders en een plaats om ze neer te zetten, alsmede een kast waar zij hun boel kunnen bergen, zodat zij de papieren niet meer mee naar huis behoeven te nemen. De heer CLEMENS zegt oorspronkelijk ook tot de meerder heid der Financiële Oommissie te hebben gehoord, maar daar van te zijn teruggekomen toen hij had gezien dat, ook wanneer een vleugel aan het gemeentehuis wordt aangebouwd, de raad zaal het middelpunt van de gevel moet blijven. Daaraan is niets te veranderen. De heer VAN ANDEL zegt, dat in de Financiële Commissie de kamers voor de wethouders ter sprake zijn gebracht. Een wachtkamer zou ook geen overbodige luxe zijn. Eén van de wet houders kon iemand van het Ministerie niet ontvangen. Daar van uitgaande is het niet zo gek, eerst door deskundigen te laten uitmaken en begroten wat er moet gebeuren, al weet spreker niet, of dit bij de volgende begroting of een jaar daarna kan worden besloten. Hij gelooft echter niet dat het voldoende is, bij voorbeeld de trouwzaal in tweeën te delen, waardoor men twee kamers voor de wethouders zou krijgen. Een verbouwing kan men echter maar niet blijven uitstellen en moet, als het serieus nodig is, tijdig worden bezien. Mocht het benodigde bedrag te groot worden om ineens op de begro ting te worden gebracht, dan kan misschien jaarlijks twee of drie jaar lang een bedrag daarvoor worden gereserveerd. De vraag is, welke voorzieningen binnen afzienbare tijd nodig zijn. De wethouders moeten een kamer hebben en er moet een gelegenheid zijn om de mensen te ontvangen. Dat gebeurt op het ogenblik in het jassen-kamertje, zodat het wel gewenst is, dat binnen afzienbare tijd daarin verandering wordt ge bracht De heer VAN WELY zegt tot de minderheid der Financiële Commissie te behoren. Er wordt al enkele jaren over vergro ting van het gemeentehuis gepraat, maar dat kan nog wel enige jaren aanlopen. Men spaart er voor, maar er zijn natuurlijk enorme sommen mee gemoeid. De gordijnen van de raadzaal zijn zo ontzettend versleten, dat zij hoogst noodzakelijk moeten worden vernieuwd. Tijdens de rede van Van Embden heeft spre ker gezien dat men er doorheen kan kijken - er zitten gaten in zoals men dat in geen huishouding ziet. Bij een eventuele verbouwing zal de raadzaal niet hoger worden dan thans, zodat de nieuwe gordijnen ook daar kunnen worden gebruikt en het niet nodig is, met de gordijnen die nu dienst doen te blijven zitten. Als voorstander van nieuwe gordijnen is spreker tegen het voorstel, dat in de Financiële Commissie ter sprake is geweest De heer CLEMENS vraagt, waar men over vier jaar met de raadsleden blijft. De VOORZITTER zegt, dat het College niet had vermoed, dat dit voorstel zoveel stof zou doen opwaaien. Aanleiding tot dit voorstel is de opmerking geweest, die bij de begro- - tingsbehandeling -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 272