- 15 Juni 1954- 107 tingsbehandeling over de gordijnen is gemaakt. Het College is gewoon, dergelijke opmerkingen ter harte te nemen. Naar voren is gekomen of deze gordijnen, in verband met de noodzakelijke verbouwing, ook over enkele jaren nog in de raadzaal kunnen hangen. Men moet daarbij uitgaan van het feit, dat er in het gemeentehuis te weinig ruimte is. De Raad heeft daarmee iets te maken, B&W, die er dagelijks werken, weten er meer van. Het gemeentehuis is veel te klein, maar met een verbouwing is niets meer te bereiken. Bij de laatste verbouwing is er uitgehaald wat er uit te halen is. Dat is met veel overleg gebeurd: men had voordien nog twee commissiekamers, nu maar één. Bij een verbouwing kan men de een wat meer ruimte geven en de ander wat minder, de ruimte wordt er niet groter op. Alle ruimte die gebruikt kan worden, is in gebruik genomen. De zolder is niet bruikbaar. De enige oplossing is dus: bijbou wen. Onderzocht is, van welke omvang dat zou moeten zijn om de diensten behoorlijk te laten functionneren. Het gebouw zou bijna even groot moeten zijn als het hele gemeentehuis. Het ligt wel in de bedoeling om te zijner tijd met een voorstel in die richting te komen, maar een dergelijke uitbreiding zal, de inrichting inbegrepen, bijna een millioen kosten. Dat is niet iets waartoe men gauw besluit. Men zal zich dus nog enige jaren met dit gebouw moeten behelpen, zo goed en zo kwaad als het gaat en het wordt natuurlijk steeds kwader. Waar deze zaal dus nog enkele jaren als raadzaal ge bruikt zal worden, maar ook de enige gelegenheid is waar ont vangsten kunnen plaats vinden - alleen heel kleine ontvang sten kunnen in de blauwe kamer geschieden - moet geconsta teerd worden dat in dit enig-representatieve deel van het gemeentehuis de qualiteit der gordijnen een en ander te wensen overlaat Wanneer over een jaar of vijf men het geluk heeft te kunnen uitbreiden zal de raadzaal wel ongeveer in haar huidi ge staat blijven, althans wat de hoogte en breedte van de ramen betreft. Dat zit vast in de gevel. De raadzaal is direct als zodanig gebouwd en hoger van verdieping dan de andere kamers; de ramen zijn dus ook langer. Men kan dit niet veran deren zonder het gebouw in- en uitwendig sterk aan te tasten. Men zou een tussenverdieping ergens moeten aanbrengen, maar spreker weet niet of dit constructief mogelijk is en of de muren het verdragen. Het is mogelijk dat de zaal in het nieuwe complex een andere functie krijgt, maar zelfs als zij in twee helften wordt verdeeld zullen de ramen althans wel blijven zoals ze zijn. Dat is echter toekomstmuziek, waarmee men zich misschien over vijf of zes jaar kan bezighouden. De eerste ja ren zal men moeten werken in het gemeentehuis zoals het is. Een verbouwing heeft geen zin. De verwarmingskelder is inge richt als archiefgelegenheid, maar daarmee is men uitgepraat. Om die reden acht het College zich gerechtigd op de suggestie van de raadsleden, welke gedaan werd bij de begrotingsbehande ling, in te gaan. Mevrouw POLET-Musler zegt, dat men boven eerst de zolder trap opgaat en daarna weer een trap af. Is het niet mogelijk door de vloer te laten zakken boven een grote verdieping te krijgen? De VOORZITTER acht het niet mogelijk de bovenverdieping te laten zakken en daardoor met 50 60 centimeter te verho gen. Men blijft dan in de kap en heeft er geen ramen. Dat is prutswerk. tip -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 274