- 28 Juni 1954 113. zake de speeltuinkwestiede klok aan of tegenover het Raad huis en het monument. De VOORZITTER deelt mede, dat de heide speeltuinvereni gingen in beginsel accoord gaan met een samenwerking. Beide verenigingen hebben een paar opmerkingen gemaakt over de ont worpen bepalingen, waaronder deze samenwerking zal plaats vinden. De ene vereniging gaat met de wijziging geheel accoord; met de andere is nog overleg nodig. De materie bevindt zich in een vergevorderd stadium. De fundering van het monument is aangebracht. Heien is niet nodig gebleken. Een dezer dagen wordt met de opbouw van het monument begonnen. De vroegere commissie heeft haar taak, omdat het monu ment op Braamhage kwam, neergelegd. Dezelfde week heeft zich een andere commissie van ingezetenen gevormd, die haar taak heeft overgenomen en waaraan alles is overgedragen. Men hoopt het monument op de verjaardag van prinses Wilhelmina klaar te hebben. Spreker deelt nog mede, dat hij vertegenwoordigers heeft ontvangen van het hoofdbestuur van de Bond van Militaire Oorlogsslachtofferswelk hoofdbestuur, voorgelicht door de vroegere commissie, ontstemd was over de plaats van het monu ment. De vertegenwoordigers hebben spreker echter doen weten, dat zij met de plaats buitengewoon waren ingenomen, omdat er h.i. geen betere plaats is te vinden. De wethouder VAN ZADELHOF? deelt mede, dat de volgende raadsvergadering een modelklok, zowel op het Gemeentehuis als op het Verkeershuis zal hangen. De meningen zijn namelijk der mate verdeeld, dat B&W het het beste achten de Raad te laten beslissen. De heer VAN WELY vraagt, wanneer het terrein achter het Verkeershuis in goede staat zal worden gebracht en hoe lang het obstakel in de Middelwijkstraat voor het pand van de heer Lubbers nog zal blijven staan. Voorts vraagt hij, of de politie wel voldoende toezicht houdt op het snoeien van heg gen, opdat het uitzicht voor het verkeer niet wordt belemmerd. Ten slotte vraagt hij wanneer de speeltuin door de kinderen in gebruik kan worden genomen, hetgeen z.i. met het oog op de gevaren van het verkeer zo spoedig mogelijk noodzakelijk is. De VOORZITTER zegt in antwoord aan de heer Van Wely dat het terrein achter het gebouw van de V.V.V. gedeeltelijk in beslag wordt genomen door de stenen van het monument. Het terrein kan pas in orde worden gebracht, als in Augustus het monument is voltooid.Door de politie wordt nauwlettend toege zien op het korthouden van de heggen. De kinderen kunnen reeds op het terrein van de speel tuin spelen, maar voor het terrein definitief in gebruik wordt genomen, zal het wel enige tijd gesloten moeten worden om er een en ander in orde te maken. Met betrekking tot een voetpad aan de Middelwijkstraat deelt spreker mededat met de eigenaar nog geen overeenstem ming is verkregen omtrent de prijs van de grond. Voorts wijst hij er op, dat in de Middelwijkstraat waarschijnlijk riolering in het fiets- en voetpad zal moeten worden gelegd. De heer SCHAAFSMA vraagt, waarom B&W, nadat zij aan vankelijk een caféhouder hadden verboden een siergeveltje te - maken -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 286