Nr. 6. 12 Juli 1954 1 15. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van d„e Raad der gemeente Soest op Maandag 12 Juli 19 54 te 19«15 uur. VOORZITTERS de Burgemeester; de heer Mr.S.P. Baron Bentinck. SECRETARISs de heer J.J.J.M. Pesten, Tegenwoordig de ledens C. van Andel, J. van den Arend; A, Brouwer, H.A, Butzeiaar, H.J.S. ClemensT0 Dorresteijn, P. Grift, A.P. Hilhorst, R. Hilhorst, mevrouw S.G, Landweer- de Visser, Dr. D.J.P. Oranje, P.C. Pieren, mevrouw S.M. Polet- Musler, J.A. Schaafsma, M.M. van Wely, W.G. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief. Afwezig met kennisgeving de ledens E» de Haan en II.C. Elaren- beek. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat wethouder de Haan we gens ziekte verhinderd is de vergadering bij te wonen. 96. Vaststelling van de notulen der vergaderingen d.d. 31 Mei 1954 en 15 Juni 1954. Op voorstel van de Voorzitter worden in de notulen van de vergadering d.d» 31 Mei 1954 op bladzijde 57, 10de regel van onder, tussen de woorden "verklaarde'' en "woning" ingevoegd de woordens"en ontruimde". Hierna worden de notulen van de beide vergaderingen zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. 97. Ingekomen stukken; a. Verzoek van het bestuur der Stichting Engendaalschool om medewerking inzake aanschaffing van leermiddelen ten be hoeve van de van der Huchtschool. b. Verzoek van het bestuur der Vereniging "Een School met de Bijbel" te Soest om medewerking tot de aanbouw van twee lokalen aan de Groen van Prinstererschool. c. Verzoek van de Utrechtse Christelijke Boeren- en Tuinders- bond te Baarn om een gemeentelijke bijdrage in het tekort van de Chr. Landbouwschool te Baarn over 1953. De stukken a-c worden gesteld in handen van B&W om prae-advies d. Rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Fi nanciële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreffende contröle administraties. e. Aanbieding 2e begrotingswijziging 1954 overeenkomstig art. 22 van de "Gemeenschappelijke Regeling" met betrekking tot de Bescherming Bevolking in de kring Utrecht IV. Deze beide stukken worden aangenomen voor kennisge ving. f. Adres van eigenaren of bewoners van percelen aan de Talma- laan gelegen tussen de Steenhoffstraat en de spoorlijn, verzoekende verharding van de trottoirs. Dit adres wordt in handen gesteld van B&W om prae- advies. 98. Crediet-aanvrage voor riolering van de Middelwijkstraat (1-483). De heer ORANJE zegt, dat in de Middelwijkstraat een riool ligt, dat nog kort geleden met veel kosten is schoonge- - maakt -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 290