12 Juli 1954 116. maakt en dat naar de schatting van de Directeur van Ge meentewerken nog wel 20 jaar meekan. In de Middelwijk straat en de Steenhoffstraat liggen gasbuizen, die naar het oordeel van G-asdirecteur nog wel 60 jaar meekunnen. Er liggen waterleidingen in, PTT-kabelsdie als spreker wel is ingelicht, nog een reeks van jaren dienst kunnen doen. Nog zeer kort geleden keurde de Rijkswaterstaat de aanleg van de fiets- en wandelpaden achter de bomen van dit weggedeelte goed en stelde de Hoofdingenieur- Directeur van de Rijkswaterstaat een verbetering van dit wegdek in uitzicht, waarbij dit alles zou kunnen blijven, zoals het is. Thans, geheel onverwacht, en voor zover spreker bekend, zonder nader vooroverleg, decreteert de Hoofdin genieur-Directeur van de Rijkswaterstaats Vanaf 1 Juli blijft gij, gemeente, van Uw riool en van Uw gasbuizen af gij waterleiding en P.T.T. blijft verder van Uw leidingen af, want ik ga een asphaltbetondek op die weg leggen en dan is verder opbreken uitgesloten. Hoe gij allen de moeilijkheden, die voor U ontstaan, oplost is Uw zaak, breek de fiets- en wandelpaden maar weer op en leg daar Uw riool en andere leidingen neer, mits U de bomen maar niet beschadigt. Hoe U de kosten van dit alles betaalt, is Uw zaak, kijkt U maar in de concessievoorwaarden waaronder U deze leidingen in de weg hebt mogen leggen. Ik heb mij daar niets van aan te trekken. Sijmen, de belastingbetaler, is er goed voor. Dit betekent, dat de Nederlandse belastingbetaler behalve dit asphaltbetondek aan extra kosten over dit kleine weggedeelte moet betalen 35.000,— voor riole ring, omtrent 200.000,-aan gasbuizen, dan nog water leiding en P.T.T. plus fiets- en wandelpaden. Dit is tezamen ongeveer 300.000,— terwijl nog voor jaren bruikbaar materiaal aanwezig is. Met klimmende verontwaardiging heeft spreker van deze zaken kennis genomen. Hij betreurt het, deze weten schap niet te hebben kunnen putten uit de raadsstukken, maar de gegevens heeft moeten verzamelen, nadat hij ze toevallig op het spoor kwam. De concessievoorwaarden, waaronder deze leidingen in dit weggedeelte liggen, geven de Hoofdingenieur-Direc- teur van de Rijkswaterstaat formeel de vrijheid dit stand punt in te nemen. Maar wanneer deze Hoofdingenieur meent van die vrijheid dit rigoureuze gebruik te mogen maken, dan mag hij een goed behartiger zijn van de Rijkswater staatsbelangen in allerengste zin, maar dan is hij een even slecht behartiger van de algemene belangen, die daar ver boven uitgaan en als zodanig een slecht Directeur en op die post niet op zijn plaats. Hij verspeelt voor zijn dienst het respect van de belastingbetaler, die dit alles dragen moet en dat is in deze samenleving veel verspeeld. Aanvankelijk was spreker van plan om op genoemde gronden de Raad voor te stellen het crediet te weigeren. Om alle schijn te vermijden, dat daaruit de conclusie zou kunnen worden getrokken, dat de Raad niet zou willen medewerken aan verbetering van dit weggedeeltezal hij - dit -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 292