12 Juli 1954 1 17. dit niet doen. Maar wel wil hij de Raad uitnodigen het Col lege aan te sporen niets ongedaan te laten om een economisch verantwoorde oplossing te zoeken. Daartoe dient spreker de volgende motie ins De Raad van de gemeente Soest, in openbare vergadering "bijeen op 12 Juli 1954, gelezen het voorstel van B&W d.d. 29 Juni 1954, Afd.I, nr. 483, houdende het verzoek een crediet toe te staan ad 35.000,voor het aanbrengen van een riolering in de Middelwijkstraat achter de bomenrij, overwegende, dat in ditzelfde verband nog belangrijke verdere credieten aangevraagd zullen moeten worden voor ver legging van gas- en waterleiding in de Middelwijkstraat en de Steenhoffstraat tot een totaal van naar ruwe schatting 300.000,— hieronder begrepen het opbreken en opnieuw aanleggen van de eerst kort geleden daar aangelegde fiets en wandelpaden, overwegende verder, dat deze belangrijke uitgaven een gevolg zijn van een tekort aan goede samenwerking en te wei nig coördinatie tussen de Rijkswaterstaat en de gemeente Soest spreekt zijn ernstig misnoegen uit over het ter zake door de Rijkswaterstaat gevoerde beleid, nodigt B&W uit zich met kracht en met alle ten dienste staande middelen tegen dit beleid te verzetten en geen uit gaven uit het aangevraagde crediet te doen voordat, desnodig tot in hoogste instantiegebleken is, dat geen andere oplos sing voor verbetering van de Rijksstraatweg over dit gedeelte mogelijk is. De heer A.P. HILHORST zegt, dat deze zaak in de com missie is besproken» Hij sluit zich volledig aan bij het be toog van de heer Oranje. Het is in hoge mate te betreuren, dat door gebrek aan samenwerking tussen overheidsorganen zich dergelijke gevallen kunnen voordoen. Spreker hoopt niet, dat het zo erg is als de heer Oranje zegt en dat het materi aal nog dienst zal kunnen doen, tenzij zich een breuk voor doet en meh het niet meer kan gebruiken, omdat men er niet meer bij kan komen. Zoals de heer Oranje terecht heeft gesteld, is het te betreuren, dat men korte tijd na het tot stand komen van allerlei werken, waaraan ook Waterstaat heeft bijgedragen, een besluit neemt, waardoor die werken te niet worden gedaan. Wanneer het wandelpad moet worden opgebroken, kan dit nooit meer in de tegenwoordige toestand worden teruggebracht. De Rijkswaterstaat wil niet, dat er maar ée'n buis uit wordt genomen, omdat dit een gleuf te weeg zou brengen, die niet meer weg te werken is. Ditzelfde is het geval bij het fiets pad. Hierdoor zullen dus de kosten voor onderhoud veel hoger worden. Met de heer Oranje is spreker van mening, dat Water staat er op moet worden gewezen, de werken zo uit te voeren, dat het algemeen belang niet wordt geschaad. Mevrouw LANDWEER-de Visser zegt, dat de Directeur van het Gasbedrijf in de vergadering van de Gascommissie heeft gezegd, dat de buizen niet uit de grond zullen mogen worden - gehaald -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 294