12 Juli 1954 118. gehaaldomdat er dan gleuven in het wegdek zouden ont staan. De heer Kerkhoff heeft er echter hij gezegd, dat wanneer het object bij voorbeeld een jaar wordt uitgesteld en in die tijd worden de gasbuizen eruit gehaald, het motief van Waterstaat niet meer geldt. Zou het niet moge lijk zijn Waterstaat te verzoeken het hele werk een jaar uit te stellen, zodat men nog wat heeft aan de gasbuizen, die onder het wegdek liggen? Volgens de heer Kerkhoff kunnen ze nog jaren mee en het zou zeer oneconomisch zijn, als die dingen daar bleven liggen, zodat het geld weg was. De heer GRIFT verwacht, dat niet alleen de Middel wijkstraat, maar ook de Van Weedestraat en de Burgemeester Grothestraat op een dergelijke wijze zullen worden behan deld. Het zou in het belang van de gemeente zijn, deze werken in één keer uit te voeren. Met het door de heer Oranje genoemde bedrag van drie ton, zal men niet toekomen. Namens zijn gehele fractie meent spreker zich te mogen aansluiten bij de motie van de heer Oranje. In de vergadering der commissie van Openbare Werken is gebleken, dat Waterstaat raar met zijn voorstellen omspringt. In eerste instantie zou een asphaltlaagje worden aangebracht dat in drie jaar versleten zou zijn. De gemeente zou dan bericht krijgen, wanneer met een andere bestrating zou worden aangevangen. Thans komt er eenasphaltbetondek op de weg. Misschien is het overeenkomstig het voorstel van mevrouw Landweer- de Visser mogelijk, Waterstaat te bewe gen om te wachten totdat de materialen eruit zijn. Dit is voor de gemeente een grote kostenbesparing. Wanneer dit niet mogelijk zou blijken te zijn, stelt spreker zich achter de motie van de heer Oranje om niet aan het crediet te beginnen, voor al het mogelijke is gedaan Waterstaat tot andere gedachten te brengen. De wethouder VAN ZADELHOFF meent namens het College van B&W de motie van de heer Oranje in haar geheel over te kunnen nemen. Evenzeer als de Raad is het College getrof fen door de eigenaardige wijze van handelen van Water- staat. In Februari heeft Rijkswaterstaat medegedeeld, dat de weg in de loop van deze zomer een spuitlaag zou krijgen om de gladheid te bestrijden. Deze spuitlaag zou hoogstens drie vier jaar te gebruiken zijn. Intussen zouden alle maatregelen worden genomen om aan de uiteindelijke ver nieuwing van de weg te beginnen. In Mei kwam plotseling het bericht aan Gemeente werken en aan het Gas- en Waterleidingbedrijf, dat met de verschillende voorzieningen vóór 1 Juli moest worden be gonnen, omdat een asphaltbetondek, zoals in de Torenstraat op de weg zou worden aangebracht. Oorspronkelijk zou worden gegaan tot de spoorwegovergang, later werd dit tot Nieuwerhoek en spreker gelooft, dat het allerlaatste be richt is, dat het weer tot de spoorwegovergang gaat. Spreker heeft tegen de Directeur van Gemeentewerken gezegd, de Rijkswaterstaat voor te stellen eerst de Vrede hofstraat te nemen en daarna de Birkt, Daar is immers het aantal ongelukken door de gladheid veel groter dan in het dorp. - Spreker -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 296