12 Juli 1954 119. Spreker gelooft, dat het College de motie moet over nemen, maar hij stelt toch de Raad voor het crediet aan te nemen onder de door de heer Oranje gestelde voorwaarde, dat niet eerder een uitgave wordt gedaan, dan nadat alle midde len om deze maatregel tegen te gaan hebben gefaald. Als in hoogste instantie is beslist en de zaak zou voor de gemeente verloren zijn, zullen het Y/a ter lei ding- en Gasbedrijf de buizen in het rijwielpad moeten leggen. Het zou dan gek zijn er niet meteen de riolering in te leggen. Het zou dan in ieder geval het volgende jaar moeten gebeuren, wat nog veel kostbaarder wordt. De motie van de heer Oranje VYordt hierop zonder hoof delijke stemming aangenomen. De VOORZITTER deelt mede, dat de Commissie van Open bare Y/erken en de Financiële Commissie zich met het voorstel van B&'W kunnen verenigen. De heer ORANJE zegt, dat zijn stem voor dit crediet niet inhoudt, dat hij het juist vindt, dat deze riolering wordt uitgevoerd. Het is meer een demonstratie van de er kenning, dat de Middelwijkstraat en de Steenhoffstraat ver betering behoeven. Hij spreekt zich daarbij niet uit over de vraag, op welke wijze dat zou moeten geschieden. De wethouder ziet in het aanvaarden van het crediet een zekere achterdeur om als de pogingen van de gemeente falen, toch door te gaan met het werk. Spreker zou de gehele gedachte aan falen op de achtergrond willen dringen, onder drukken en wegwerken. Hij hoopt, dat het College dit conflict met de Y/aterstaat zal aanvaarden, overtuigd van het goede recht van de zaak en met de gedachte, dat het niet anders kan, dan dat de gemeente hierin gelijk krijgt. De wethouder VAN ZADELHOFF maakt er de heer Oranje op attent, dat deze zelf heeft opgemerkt, dat Waterstaat volgens de concessievoorwaarden formeel gelijk heeft. De heer ORANJE zegt, dat formele rechten zodanig kun nen zijn, dat ze in strijd komen met de moraal, zodat het onfatsoenlijk en onbehoorlijk wordt. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat men dit crediet van 35.000,niet mag stellen naast het riool, dat op het ogenblik in de weg ligt. Uiteindelijk moet er toch een nieuw riool in de weg komen, dat niet alleen voor het hemel water, maar ook voor de huisaansluitingen dienst zal doen. Dit is bij de aanleg van het rijwielpad nagelaten, omdat de moeilijkheden met de waterafvoer van de percelen nog niet zo groot zijn. In de Steenhoffstraat is wel een nieuw riool ge legd, omdat de huizen daar veel dichter op elkander staan dan in de Middelwijkstraat. Dit houdt echter niet in, dat de gemeente moet wachten totdat het riool in de rijweg helemaal versleten is alvorens dit riool te leggen. Het tijdstip dat de nieuwe riolering zal gaan functionneren en deze mensen ook worden aangesloten, zal eerder zijn dat het tijdstip, waarop het thans in de v/eg liggende riool versleten zal zijn. De heer ORANJE gelooft, dat dit gedeelte van de riolering bepaald niet zo urgent is en het gebeurt toch het eerst. Er zijn veel urgentere gedeelten. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 298