54 54 35/57 83 INHOUDSOPGAVE VAN DE NOTULEN VAN DE RAAD DER GEMEENTE SOEST, OVER HET JAAR 1954- BEVORDERING -2.07.12 GROEI EN ONTWIKKELING. Raad akkoord met voorstel n.a.v.schrijven Soester Fabrikantenkring m.b.t. aan de industrialisatie van Soest verbonden problemen 28 dec154 238/248 NAAMGEVING AAN -2.07.155.2 STRATEN; STRAATNAAMBORDJES, Schrijven van de secreta rissen der V.V.V."Soester- bergs Bloei" en van de Buurtver. "Oranje" te Soesterberg betr.het geven van namen aan nieuwe stra ten Straatnaamgeving te Soes terberg. Straatnaamgeving. Aan weg gelegen tussen Braamweg en Duinweg de naam Bonifaciusstraat te geven. 25 febr54 3 12 15 apr juni 14 sept54 138 SAMENWERKING. -2.07.23 Aanvaarden motie wegens gebrek goede samenwerking tussen de gemeente en de Rijkswaterstaat bij ver richten werkzaamheden aan de hoofdweg Amsterdam- Amersf oor t 12 juli '54 115/119 BETREKKINGEN VAN FINANCIËLE AARD. -2 07*28 Antwoord voorzitter aan raadslid Oranje over vast stellen uitkeringen uit het gemeentefonds, 22 dec. '54 205/206 EIGENDOM EN -2.07.351 BEZIT. Op desbetreffende vraag zegt weth.van Zadelhoff dat kwestie van het ont staan van grote scheur er in gemeentewoningen Gen. Spoorstraat de volle aan dacht heeft van het college 25 febr. Overdracht bevoegdheid tot verhuur van gemeente woningen aan B&W Staande de vergadering wordt besloten de huren van de te bouwen 87 mid denstand swoningen te ver hogen en te brengen op resp.f 65, 67,50 en f 75?pei" maand 54 24 14 sept54 148 22 okt. '54 158/160

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 2