12 Juli 1954 120. De heer A.P. HILHORST zegt, dat hoewel wethouder Van Zadelhoff zelf zegt, dat dit gedeelte van de riolering niet urgent is, toch de Raad wordt gevraagd dit crediet goed te keuren. Pas wanneer het pad wordt opgebroken, wordt aan de riolering gedacht. Men vervangt de riolering niet, omdat de toestand van het materiaal dit nodig maakt, maar omdat iets anders nodig is, wil men tegelijk het nieuwe riool in de weg leggen. De heer SCHAAFSMA merkt op, dat de Directeur van Gemeentewerken het indertijd in zijn rapport noodzakelijk achtte het riool in de Middelwijkstraat te vernieuwen. Dat wist Waterstaat ook. Hoe is dit rapport van Gemeente werken nu te rijmen met de verklaring thans, dat het riool niet zo verschrikkelijk urgent is? De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat de heer Schaafs- ma twee dingen verwart. De riolering voor de huisaanslui ting is niet urgent. Er is echter wel nodig een riool voor het hemelwater. Dat ligt er echter reeds en is bij de aan leg van het rijwielpad schoongemaakt, daar het vol zand lag. Voor het hemelwater is het bestaande riool voldoende. In de toekomst is er echter toch een nieuw riool nodig, omdat als het oude riool weer zou gaan verzanden en men er niet bij kan, de weg onder water zou komen te s taan Hierna wordt het voorstel zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. Voorstellen tot vaststelling van: a. een besluit tot herziening van de uitbreidingsplannen in hoofdzaak voorzover betreft de tot die plannen be horende verklaring (1-482-2189); b. een besluit tot vaststelling van een uitbreidingsplan in onderdelen voor enige percelen langs de Rijksweg, n.1. Van Vifeedestraat en Middelwijkstraat (1-478-2186). Deze beide besluiten worden zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld, c. een besluit tot vaststelling van een partieel uitbrei dingsplan "aanvullingsplan Van Lenneplaan" (1-485). De heer VAN WELY merkt op, dat indertijd de Raad heeft besloten, dat een strook grond van de tuinen zou worden afgenomen ter breedte van 20 meter. Gedeputeerde Staten hebben dit tot 10 meter teruggebracht. Wanneer de Raad dit uitbreidingsplan goedkeurt, zullen er echter woningen worden gebouwd, waarvan de achtergevel 4 Ah meter van de scheidingslijn verwijderd is. Spreker gelooft niet, dat dit getolereerd zal worden. Dit is niet te rijmen met de bouwverordening, die een afstand van minstens negen meter voorschii jft. Hoe zal die moeilijkheid in de toekomst worden opge lost? Op het ogenblik is de Raad niet in staat het uitbrei dingsplan goed te keuren, omdat het een het ander uitsluit. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat op het kaartje, dat de heer Van Wely heeft gezien, de huizen nog zo staan getekend, dat er geen negen meter achter ligt. Aan de over wegingen van Gedeputeerde Staten om die groenstrook niet goed te keuren, lag echter ten grondslag, dat de huizen langs de binnenweg Van Lenneplaan - Birkstraat naar voren - zouden -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 300