- i5 - Verlenen crecliet voor de voorbereiding van diverse uitbreidings plannen Verdagen beslissing op het ontwerp uitbreidings plan in onderdelen voor Soest-Zuid Vaststelling besluit in houdende verklaring dat uitbreidingsplan zal wor den voorbereid c.q.herzien voor de navolgende gedeel ten der gemeente a.Soesterberg, uitgezonderd het gebied opgenomen in het uitbr.plan in onder delen Amersfoortsestr b.de wijken Soestdijk en 1t Hart met uitzondering van de gedeelten opgeno men in de uitbreidings plannen Rijksweg,Lazarus- berg en Industrieterrein 't Hart; c.een gedeelte gelegen rondom de oude N.H.Kerk; d.enige percelen, gelegen aan en nabij het Kerkpad N.Z. en Z.Z Instellen beroep tegen be sluit ged.staten d.d.22-6- '54 "tot vaststelling van een streekplan voor de wa- terwinplaatsen in die pro vincie PARKEN EN PLANTSOENEN. -1 .777.83 Wethouder geeft toelich ting op de werkzaamheden bij het Rosarium tegenover gemeentehuis WATERVOORZIENING -1.778.31 Verlenen toestemming aan de H.V.Drinkwaterleiding Mij. om gedeelte van haar terrein aan de Staat in erfpacht te mogen af staan. BAD- EN ZWEMGELEGENHEDEN -1778.41 Fractie K.V.P.dringt aan op spoedige kennisname van het beloofde rapport over het badhuis STREEKPLAN. -1.777.811 29 okt.'54 167 29 okt.'54 167 29 okt.54 178 14 sept54 158 14 sept.154 150/151 14 sept.54 158 22 dec. '54 195

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 30