12 Juli 1954 - - 126. Dat is natuurlijk niet mogelijk. De VOORZITTER zegt, dat het College niet helder ziende is. Al was het College dat, dan lag het toch niet op zijn weg oud-eigenaren te duperen door te trachten nieuwe eigenaren voor stroppen te "bewaren. Het is niet aan het College om als iemand een zo slecht huis koopt, te zeggens Denk er aan, dat U niet te veel betaalt. Ie mand moet zelf weten, wat hij koopt. De heer VAN WELY zegt, dat adressant het College ook verwijt, dat het het huis nog anderhalf jaar heeft verhuurd. De VOORZITTERS Neen, hij heeft het gekocht toen het leeg kwam. Het voorstel van B&W wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 103. Voorstel tot vaststelling van een vacantieregeling op grond van de Winkelsluitingswet 1951 voor de slagerswin kels (1-475). De heer ORANJE zegt, dat in de vorige vergadering een raamregeling voor de kruideniers is vastgesteld, ter wijl thans de Raad een dergelijke regeling voor de slagers zal aannemen. De uitvoering van deze raamregelingen zal het College nogal enig werk geven. Spreker maakt het Col lege een compliment, omdat het dit wil aanvaarden. Hierna wordt het voorstel zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. 104. Voorstel tot overplaatsing van de onderwijzeres Ti.F.01de van de O.L,School Kerkebuurt naar de nieuwe O.L. School te Soest-Zuid (1-481). De heer VAN" WELY vraagt, of deze onderwijzeres reeds de aanstaande cursus haar werk aan de nieuwe school zal aanvangen. De VOORZITTER bevestigt dit. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 105. Voorstel tot wijziging van de verordening betreffende het verlenen van studiebeurzen en -toelagen (1-477). Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 106. Crediet-aanvrage voor het treffen van voorzieningen aan de ambtswoning van de Directeur van het Gasbedrijf (1-484). De VOORZITTER deelt mede, dat de Commissie voor het Gasbedrijf en de Financiële Commissie zich met dit voorstel kunnen verenigen onder voorwaarde dat een crediet wordt verleend tot een maximum van 2000,zodat niet meer dan 3000,wordt uitgegeven. Namens het College neemt spreker deze wijziging over. Het aldus gewijzigde voorstel wordt zonder hoofde lijke stemming aangenomen. 107. Voorlopige vaststelling van de gemeenterekening en de bedrijfsrekeningen voor 1952. 108. Voorstel tot het garanderen van rente en aflossing van een door de N.V, Bouwkas Noord Nederlandse Gemeentenaan een van haar spaarders te verstrekken geldlening. - 109 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 312