- 12 Juli 1954 128. De heer VAK AKDEL zegt, dat de gemeente volstaat met het invullen van een formulier, terwijl hij de provincie de paspoor ten in orde worden gemaakt. Het is een minimale ar "beid, die niet in geld is uit te drukken. De VOORZITTER zegt, dat de gemeente de formulieren moet invullen en doorsturen naar de provincie, waar men met het publiek niets te maken heeft en alleen behoeft over te schrijven, wat op het formulier staat. Dat is veel minder werk dan het te woord staan van het publiek, het geven van inlich tingen enz. Het Rijk doet niets anders dan het boekje beschik baar te stellen. De heer VAK AKDEL zegt, dat de verantwoordelijkheid ligt bij de Commissaris van de Koningin. De handtekening is van de Commissaris van de Koningin en daarna komt de handtekening van de Burgemeester. Bovendien stelt de provincie soms een onderzoek in. De VOORZITTER: Als de Commissaris van de Koningin een onderzoek instelt, doet hij een beroep op de gemeente. De heer VAK AKDEL zegt, dat het niet is uit te drukken hoeveel de kosten zijn. Het is meer hoeveel men wil afstaan. De heer ORAKJE vraagt hoeveel paspoorten er per jaar worden afgegeven. Zijn het er honderden of duizenden? De VOORZITTER: Het zijn er honderden, maar het aantal neemt steeds toe. Hierna wordt het voorstel van B&W zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 113. Voorstel tot vaststelling van een begrotingswijziging ten be hoeve van de bouw en eerste inrichting van een nieuwe Christe lijke V. Gr.L.0-school De VOORZITTER zegt, dat dit punt slechts zeer oppervlak kig in de Onderwijs- en in de financiële Commissie is kunnen worden behandeld. Het is op het allerlaatste moment nog aan de raadsagenda toegevoegd, omdat het schoolbestuur spoedig tot aanbesteding wil overgaan. Behalve het verlenen van het crediet door de Raad, is de gehele voorbereiding voor de bouw van de school gereed. Wanneer de inspecteur zijn goedkeuring aan een plan voor de bouw van een school heeft gehecht, kan volgens de Lager- Onderwijswet de Raad niet anders doen, dan het geld beschikbaar stellen. Wanneer de Raad het afwijst, kan het schoolbestuur bij Gedeputeerde Staten in beroep gaan, welk beroep dan altijd gewonnen zal worden. Het is te betreuren, dat de voorbereiding in de commis sies zeer summier is geweest. Het is voor de commissies beter een besluit te nemen, waar men wat dieper ingedoken is. Zake lijk zou dit dieper in de materie duiken echter heel weinig verschil maken, omdat de wet voorschrijft, dat de Raad over eenkomstig het advies van de inspecteur het crediet moet toe staan. Hieraan ontleent spreker de vrijheid de Raad voor te stellen dit crediet thans nog in de raadsvergadering te be handelen. Anders zal men genoodzaakt zijn voor dit punt, waar de Raad niets aan mag veranderen, een commissievergadering te houden en volgende week Maandag een raadsvergadering. Het lijkt spreker echter wol goed, dat de Onderwijs commissie na het verlenen van het crediet, alsnog volledig op de hoogte van de plannen wordt gesteld. - Mevrouw -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 316