12 Juli 1954 131 gemeenteraad te nemen besluit is zuiver een beginselbesluit, waarbij bepaald wordt, of het schoolbestuur volgens de v/et aanspraak heeft op een school en daarvoor de medewerking van de gemeenteraad mag verlangen, fat is het enige wat een raad heeft te doen: medewerking te verlenen tot het stichten van een bijzondere school. Voor het overige geeft de wet bevoegdheden aan B&W. Het schoolbestuur moet de plannen indienen bij de inspecteur, feze moet de plannen goedkeuren, evenals B&W. Zij kunnen eisen stellen. In hoogste instantie beslist, bij verschil van mening, de Minister, fe Raad heeft alleen tot taak de gelden beschikbaar te stellen zonder te treden in een beoordeling van het plan. In de bouwverordening staat, dat men rieten daken mag bouwen, fat geldt ook voor scholen, maar B&W verlenen daarvoor vergun ning fe heer ORANJE: Maar B&W zijn aan de Raad verantwoording verschuldigd voor hetgeen zij met de inspecteur overeenkomen. fe SECRETARIS wijst er op, dat B&W slechts verantwoor ding aan de Raad zijn verschuldigd voor wat betreft het dage lijks bestuur, maar niet voor wat betreft het zelfbestuur. Be uitvoering van de 1.0.-wet behoort niet tot de huishouding van de gemeente, maar valt onder de zelfbestuurstaak, die door de wet aan B&W is opgedragen en daarvoor zijn zij geen verantwoording verschuldigd aan de Raad. Op voorstel van de Voorzitter wordt hierop zonder hoofdelijke stemming besloten het voorstel alsnog aan de agenda toe te voegen. Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel van B&W besloten. Hierna sluit de Voorzitter, te 21.35 uur, de vergade ring Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente Soest in zijn openbare vergadering van 14 September 1954. De Secretaris, De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 322