Nr. 7. 14 September 1954 132 NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Dinsdag, 14 September 1954 te 19.15 uur» VOORZITTERS de Burgemeester, de heer Mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARIS? de heer J.J.J.M. Eesten» Tegenwoordig de leden? C. van Andel, J. van den Arend, A. Brouwer, H.A. Butzelaar, H.J.S, ClemensP. Grift, A.P. Hil- horst, R. Hilhorst, H.C. Klarenbeek, Mevr. S.G. Landweer-de Visser, Dr. D.J.P. Oranje, P.C. Pieren, Mevr. S.M. Polet- Musler, J.A. Schaafsma, M.M, van Wely, W.G. van Zadelhoff en J.D.L. Zoetelief. Afwezig met kennisgeving de heren T. Dorresteijn en K. de Haan. De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens deelt hij mede, dat bericht van verhindering wegens ziekte is ingekomen van wethouder De Haan en de heer Dorresteijn» 114. Vaststelling van de notulen der vergaderingen d.d. 28 Juni en 12 Juli 1954. Mevr. LANDWEER-de Visser wil geen aanmerking maken op de notulen, maar het volgende gedeelte uit de notulen van de ver gadering op 28 Juni 1954 accentueren "De wethouder VAN ZADELHOPE deelt mede, dat de volgende raadsvergadering een modelklok, zowel op het Gemeentehuis als op het Verkeershuis zal hangen. De meningen zijn namelijk der mate verdeeld, dat B&W het het beste achten de Raad te laten beslissen" De VOORZITTER? Ik heb U begrepen! De notulen van de beide vergaderingen worden zonder hoof delijke stemming goedgekeurd. 115. Ingekomen stukken. a. Het destijds ingekomen schrijven van M. Hilhorst, betrek king hebbende op de onbewoonbaarverklaring van zijn woning Korenweg 5. De VOORZITTER stelt voor dit stuk aan te nemen voor ken nisgeving. De Heer ORANJE neemt aan, dat dit stuk ten gevolge van zijn navraag in de vorige vergadering bij de ingekomen stukken is geboekt. Zo heeft het dan tenslotte, zij het zonder enig commentaar, de Raad bereikt, al is de zaak waarom het gaat in de vorige raadsvergadering afgehandeld. Spreker betreurt deze gang van zaken. De vertrouwenspositie, die de Raad tegenover de inwoners der gemeente bekleedt, brengt mee, dat iedereen zich onbelemmerd tot de Raad moet kunnen wenden met bezwaren over zaken, waarover de Raad heeft te beslissen of het College aan de Raad verantwoording verschuldigd is, terwijl omgekeerd de Raad verplicht is, aan deze bezwaren alle aandacht te geven. Dit is inhaerent aan het wezen der democratische instellingen, waartoe het klachtrecht behoort. Spreker denkt in een volgende vergadering een voorstel in te dienen tot het instellen van een raadscommissie ex arti kel 60 van de gemeentewet voor het onderzoek van klachten. De VOORZITTER behoeft hierop niet veel te zeggen. De zakelijke kwestie is in de vorige vergadering behandeld. Toen is ook naar voren gekomen, dat deze brief, welke om bericht - en -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 324