14- September 1954 -- 133 en raad naar G-emeentewerken was gezonden, was terugge komen en daarna uit het oog was verloren. De Heer ORANJE merkt op, dat deze brief in de tweede klacht vermeld was. De VOORZITTER zegt dat gewaakt zal worden, dat der gelijke fouten zo weinig mogelijk voorkomen. Het stuk wordt aangenomen voor kennisgeving, b. Afschrift van een door B&W gezonden schrijven aan P.H. W. van der Horst als antwoord op zijn klacht inzake het bedrijf van de Heer Smink aan de Beetzlaan /Schrikslaan. De VOORZITTER stelt voor dit stuk aan te nemen voor kennisgeving. De Heer VAN WELY meent dat de fabrikant Smink het nog al druk heeft. Hij is zelfs verplicht 's avonds en s nachts te werken, hetgeen hem dan bij schrijven van B&W verboden wordt. De fabriek heeft wel levensvatbaarheid, zelfs zozeer, dat Smink graag wil uitbreiden. Is het moge lijk, dat hij daartoe gelegenheid krijgt? De gemeente heeft een stuk grond, dat vlak tegen de fabriek van Smink aan ligt. Heeft deze daarvoor al eens een aanvrage tot het ge meentebestuur gericht? Spreker meent te weten, dat hij er graag een schuur of fabrieksgebouw zou willen neerzetten. De ruimte in de huidige werkplaats is zo beperkt, dat een deel van het werk buitenshuis op het trottoir vóór de fa briek moet worden gedaan. Smink heeft daar een afdakje gemaakt, maar mag er, in verband met de bouwverordening, geen dak overheen maken. Nu de omwonenden geen hinder meer van dit bedrijf zullen ondervinden, zou spreker gaar ne zien, dat het gelegenheid kreeg tot uitbreiding. De Heer A.P. HILHORST constateert, dat men hier niet met een fabriek te maken heeft. De indruk wordt gewekt, alsof men maar zou toelaten, dat in de gemengde wijk fa brieken worden opgericht. Het bedrijf is een normale smederij, waar ook reparatiewerk bij voorbeeld aan trac toren wordt verricht. Dit breng mee, dat het repareren van werktuigen geschiedt buiten de normale arbeidstijd. Wanneer het bedrijf kan worden uitgebreid, behoeven de omwonenden geen hinder te hebben van het daardoor veroor zaakte lawaai. Spreker doet een ernstig beroep op B&W, om zoveel mogelijk te trachten aan het verlangen van Smink tegemoet te komen en hem in staat te stellen, zijn be drijf in deze gemengde wijk ais normale smidse te conti nueren. De Heer GRIET zegt dat Smink ook veel werk doet aan de riolen. De afgedraaide putdeksels moeten buiten lig gen. Dit veroorzaak veel roest, en het kost hem kapita len om de putdeksels, die opnieuw moeten worden gepo lijst, te laten opknappen. Aan een loods achter zijn huis zou hij voor zijn werk voldoende hebben. Nu staan de ar beiders er tegen elkaar aan te werken en kan het werk bij regen geen voortgang hebben. Smink zou gelukkig zijn, als hij achter zijn huis een stenen, houten of ijzeren schuur mocht bouwen. Hij is financieel niet draagkrach tig genoeg, om naar het industrieterrein te trekken. Een draaibank voor een te werk gestelde arbeider kost f5000.— a f. 6000. Spreker zou gaarne zien, dat Smink zoveel mogelijk werd tegemoet gekomen en in staat - gesteld -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 326