14 September 1954 134. gesteld, zijn werk behoorlijk te verrichten en het materieel goed te kunnen opbergen. Als hij vergunning krijgt om een loods te bouwen, kan hij daarin tevens de ijzerrommel onder brengen, die nu in de Beetzlaan een minder fraai gezicht biedt. Spreker hoopt dat het College op een eventuele aanvrage daar toe gunstig zal beschikken. De Heer BUTZELAAR sluit zich hierbij aan, en meent, dat Smink op het industrieterrein niet thuis hoort. Als Smink bui ten zijn tegenwoordige omgeving woont, raakt hij zijn klanten uit het landbouwgebied kwijt. Spreker is het er ook niet mee eens, dat de vergunning cm s avonds te werken wordt ingetrok ken, want als tegen de avond blijkt, dat een machine gerepa reerd moet worden, moet deze de volgende morgen klaar zijn, anders staat bij de landbouwers de volgende dag het hele be drijf stil. Door Smink aan banden te leggen, zou men alle landbouwers aan banden leggen. Spreker hoopt dat men Smink bij een aanvrage om te mogen bouwen ter wille zal zijn. De wethouder VAN SADELHOFF zegt dat aan deze zaak per soonlijke kanten zijn, die moeilijk in het openbaar kunnen worden besproken. De mogelijkheid, hem een vergunning tot bou wen te geven, is zeer zeker aanwezig, want in het ontwerp- uitbreidingsplan voor Soestdijk is op het perceel van Smink een bedrijfsbestemming gelegd, zodat B&W de bevoegdheid hebben, hem toe te staan van de voor- en achtergevelrooilijn af te wijken. Dat dit niet gebeurd is, is niet uit onwil, maar omdat men vreest, dat Smink daarmee zakelijk niet zal zijn geholpen. Men zegt nu wel, dat zijn bedrijf geen fabriek is, doch een middenstandsbedrijfen dat is het op het ogenblik zeer zeker, maar zoals Smink spreker persoonlijk heeft verteld, ligt het wel op het grensvlak van een middenstandsbedrijf en de over gang naar een fabriek. In het bedrijf zitten vooruitzichten, die ook Smink niet heeft kunnen voorzien. Het is dus de vraag, welke kant het hier uit moet. Het kan ook wel eens zijn, dat men, door een vergunning niet te geven, iemand tegen zichzelf beschermt Spreker is echter geneigd het College in overweging te geven, Smink de vergunning tot uitbreiding van zijn bedrijf te verlenen Mevrouw POLET-Musler vraagt of het geen overweging ver dient, als gemeente een paar fabriekshallen te bouwen en deze te verhuren. De Heer A.P. HILHORSTs Polynorm! Mevrouw POLET-Musler weet niet, of dit door Polynorm moet geschieden. Verschillende gemeente zijn tot het bouwen van fabriekshallen overgegaan om de middenstand bij de moeilijke overgang naar het fabrieksbedrijf te helpen. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt dat dit voorstel lang ge leden en jongstleden Maandag weer aan Smink is gedaan. Er zijn echter zeer veel moeilijkheden. Enerzijds betekent het minder kapitaal-investering, maar anderzijds brengt ook het overbren gen van een bedrijf zeer veel consequenties en financiële of fers mee. Men moet een paar weken sluiten en de aanleg van electriciteit vraagt tamelijk veel investering, terwijl ook het overbrengen van het bedrijf op zichzelf veel kost. Daar men over de cijfers beschikte, kon Smink een gemotiveerde aan bieding worden gedaan. Een

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 328