14 September 1954 136. i. Verzoek van G. van Egdom en Zonen te Soest om ontheffing van het verbod ingevolge de Verordening ex art. 4 der Hin derwet voor het uitbreiden van een machinale houtbewer kingsinrichting in de kom der gemeente, welk verzoek be reids in behandeling is genomen. Deze stukken worden in handen gesteld van B&W om prae- advies j. Diverse verzoeken om subsidie met voorstel deze bij de be handeling van de begroting in overweging te nemen. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel, k. Aanbieding van het jaarverslag van de afdeling Sociale Zaken ter gemeentesecretarie en van de instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Soest over 1953. De VOORZITTER stelt voor dit stuk voor kennisgeving aan te nemen. De Heer VAN ANDEL acht het wenselijk, ook naar aanleiding van dit punt, de Commissie Sociale Zaken in vergadering bijeen te roepen. Deze Commissie heeft maanden lang niet vergaderd. Spreker - en misschien ook de Heer Pieren - heeft verschillen de vragen, die hij gaarne in deze Commissie wil behandelen. De VOORZITTER zal de voorzitter van de Commissie voor Sociale Zaken verzoeken dit jaarverslag nog eens in deze Com missie aan de orde te stellen. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel van de Voor zitter. 1. Verzoek van de Heer W.v.d. Heuvel om een lichtpunt aan te willen brengen nabij de Kleine Melm, hetwelk bereids in behandeling is genomen. Dit verzoek wordt in handen gesteld van B&W om prae- advies m. Rapporten van het Centraal Bureau voor Verificatie en Finan ciële Adviezen der Vereniging van Nederlandse Gemeenten be treffende controle administraties met voorstel van B&W deze voor kennisgeving aan te nemen. Besloten wordt overeenkomstig het voorstel van B&W. 116. Verdeling door loting van de Raad in twee afdelingen in ver band met de behandeling der gemeente-begroting. Bij loting wordt als voorzitter van de eerste afdeling de wethouder Van Zadelhoff en als voorzitter van de tweede afdeling de wethouder Van den Arend benoemd. Bij loting worden de beide afdelingen als volgt samenge steld0. Eerste afdeling! de leden J.D.L. Zoetelief, R. Hilhorst, A.P. Hilhorst, Mevr. S.M. Polet-MuslerJ.A. Schaafsma, A. Brouwer, Mevr. S.G. Landweer-de Visser en M.M. van Wely. Tweede afdeling: de leden H.A. Butzelaar, H.C. Klarenbeek, H.J.S. Clemens, P. Grift, P.C. Pieren, T. Dorresteijn, C. van Andel en Dr. D.J.P. Oranje. 117. Verzoeken om ontheffing van het bepaalde in de Verordening ex art. 4, 1e lid, 2e der Hinderwet 1875van: a. H.A. Menning, Ossendamweg 37 te Soest voor het oprichten van een spuit- en moffelinrichting in de kom der gemeente met voorstel van B&W (1-488) De Heer R. HILHORST waarschuwt, als voorstander van der gelijke bedrijven in een gemengde wijk, tegen het toelaten van een spuit- en moffelinrichtingDe afzuiginstallaties - van -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 332