14 September 19 54 137. van dergelijke inrichtingen laten^nog al eens te wensen over; practisch voldoet er niet één aan de gestelde eisen. In de meeste gevallen worden de giftige afvalstoffen van het lakken en verven via de zuigkast en de normale schoor steen afgevoerd, terwijl de voorschriften voor de hoogte van dergelijke schoorstenen ook niet altijd worden nage komen. Aanvankelijk heeft men deze hinder niet in de ga ten, maar de afvalstoffen, die, neerdalend, door de open ramen binnenkomen zijn schadelijk voor de gezondheid en voor het gewas in bij voorbeeld een groentetuin. De hier door veroorzaakte hinder is niet gering, zoals spreker dezer dagen in een naburige gemeente heeft kunnen consta teren. Daar hij meent, dat ook Menning volgens het ver eenvoudigde systeem afzuigt, vraagt hij of de Raad aan de ontheffing de voorwaarde kan verbinden, dat deze al leen wordt verleend mits een afzuigsysteem wordt aange bracht en toegepast, dat tegen deze hinder de grootst mogelijke zekerheid biedt. De Heer GRIFT sluit zich aan bij het betoog van de Heer Hilhorst. De VOORZITTER zegt dat de Raad kan weigeren de ge vraagde ontheffing toe te staan en daaraan voorwaarden kan verbinden. In dit geval kan de Raad er dus de voor waarde aan verbinden, dat B&W de vergunning geven, mits een zodanige zuiginstallatie wordt gemaakt, dat de afge stoten verfdeeltjes worden opgevangen en niet in de lucht komen. Vermoedelijk zal dit technisch wel mogelijk zijn; het zal wat geld kosten, maar wanneer een bedrijf het voorrecht wil hebben tussen de woningbouw te zitten, moet het maatregelen treffen om nodeloze en gevaarlijke hinder te voorkomen. Spreker is wel bereid deze voorwaar de in het besluit op te nemen. De Heer VAN WELY merkt op dat in de rapporten van Openbare Werken en de brandweer geen enkel bezwaar wordt gemaakt. Het frappeert hem, dat over het door de Heer Hilhorst aangevoerde ernstige en belangrijke bezwaar in het rapport van Gemeentewerken geen woord wordt gezegd. Men mag verwachten, dat Openbare Werken deze bezwaren naar voren brengt en aandringt op maatregelen, om de om wonenden voor deze hinder te vrijwaren. De Heer A.P. HILHORST zegt, dat de Heer Van Wely op de zaak vooruit loopt. De VOORZITTER bevestigt dit. Wanneer de Raad onthef fing heeft verleend, kunnen B&W aan de vergunning voorwaar den verbinden. Behalve de door de Heer R. Hilhorst ge noemde zullen ook andere voorwaarden worden genoemd, bij voorbeeld in verband met brandgevaar. Nu in de Raad een voorwaarde naar voren is gekomen, zit er een dubbele bodem .in; de door het College te stellen voorwaarden zul len veel uitgebreider zijn dan die van de Raad, welke slechts het ene aspect geldt n.1. dat gezorgd moet wor den dat de vaste verfdeeltjes niet in de lucht komen. De Heer VAN WELY betreurt, dat de directeur van Ge meentewerken daarover in zijn rapport niet heeft ge sproken De VOORZITTER zegt dat de directeur nog niet over het - verlenen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 334