14 September 1954 138, verlenen van de vergunning en de daaraan te verbinden voor waarden heeft geadviseerd, maar alleen over de ontheffing. Had hij dit wel gedaan, dan waren ongetwijfeld meer voorwaar den naar voren gekomen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, b. De Benzine- en Petroleum Handel-Maatschappij N.V. te Amster dam, voor het hebben van 2 ondergrondse benzinetanks met elk een inhoud van 10.000 liter en 2 ondergrondse benzine tanks van elk 6000 liter in de kom van Soesterberg, zulks met intrekking van het besluit van 31 Mei 1954, met voor stel van B&W (I-494) 118. Voorstel tot het instellen van beroep tegen het besluit van de Provinciale Staten van Utrecht d.d. 22 Juni 1954 tot vast stelling van een streekplan voor de waterwinplaatsen in die provincie (1-514) 119. Voorstel tot het verlenen van toestemming aan de N.V. Drink- Waterleiding-Maatschappij om een gedeelte van haar terrein, bestemd voor de watervoorziening, aan de Staat in erfpacht te mogen afstaan (1-493) De voorstellen sub 117b, 118 en 119 worden achtereenvol gens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 120. Voorstellen tot; a. verlenging van de termijn van ontruiming van de onbewoon baar verklaarde woningen de Zoom 5, Molenstraat 157a, Bos straat 33, 35 en 37 (1-512). De Heer VAN ANDEL vraagt of het, om verlengingen te voor komen, niet mogelijk is de aanvankelijke ontruimingstermijn langer te stellen. Naar verhouding van het aantal woningen is het aantal onbewoonbaarverklaringen zo groot, dat te voorzien is, dat de aanvankelijke termijn niet toereikend zal zijn. De VOORZITTER zegt dat inderdaad het aantal onbewoonbaar verklaringen zo groot is, dat men begrijpt dat het niet moge lijk is de woningen op korte termijn ontruimd te krijgen. De wet staat echter geen eerste termijn van langer dan zes maanden toe. Deze kan dan telkenmale met maximaal één jaar worden ver lengd. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. b. Het onbewoonbaarverklaren van de woningen P.C. Kuyperstraat 2 en Eikenlaan 35 (1-491/492). 121. Voorstellen tot het beschikbaarstellen van een crediet voor; a. het aanbrengen van een riool in de Birkstraat tegenover de Van Lenneplaan (1-49 5); b. de aanleg van de geprojecteerde weg tussen de Braamweg en Duinweg, met voorstel aan deze weg de naam te geven van "Bonifaciusstraat" (1-501). De voorstellen 120b en 121a en b worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 122. Voorstel tot intrekking van het crediet, groot f.100.000. voor verbetering Beukenlaan-Nieuweweg (IV-511). De Heer VAN ANDEL vraagt of deze voorstellen op de begro ting komen. De Heer R. HILHORST geeft in overweging, in verband met het drukke verkeer en de aanwezige gevaarlijke kruising, de verbreding door te trekken via Laanstraat en Beckeringhstraat naar het nieuwe industrieterrein. Is het, daar het nog wel even zal duren tot de Beukenlaan - en -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 336