—14 September 19 54 militaire kamp te Zeist, waarover vroeger al eens over leg is gepleegd met de militaire autoriteiten, verwacht spreker niet veel. De capaciteit is te klein. Mevr. POLET-Musler zegt, dat men dit dan toch in elk geval zou kunnen schrijven. De VOORZITTER sluit zich daarbij aan. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aange nomen. 129. Voorstel tot wijziging der begroting 1954 (IV-507) Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen. 130. Voorstel tot verstrekking van een aanvullende geldlening aan de Vereniging "Een Christelijke Kleuterschool" te Soesterberg met ontwerp-besluit (lV-513). De Heer PIEREN juicht van ganser harte toe, dat in Soesterberg ook weer iets voor de jeugd wordt gedaan en schaart zich achter het voorstel. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een leerlingenaantal van 100. Nu zal de school echter plaats bieden voor 144 leerlingen en gaat men er van uit, dat zeker 110 kinderen haar zullen bezoeken. De meeste protestantse kinderen gaan naar de chris telijke of naar de openbare school. In 1953 zijn voor beide scholen samen 60 kinderen voor het eerst naar school gegaan. Dat betekent 30 kinderen per school. Daar de kin deren, om naar de kleuterschool te gaan, 4 of 5 jaar moeten zijn, lijkt spreker een schatting van 100 leerlin gen tamelijk hoog, terwijl er zelfs op wordt gerekend, dat in de toekomst 110 leerlingen de school zullen bezoe ken. Of is uit de vastgestelde leerlingenlijsten bekend, dat inderdaad 110 kinderen naar die school zullen gaan? Spreker vraagt dit, omdat kort geleden een voorstel tot verplaatsing van een christelijke school naar de andere kant van de weg moest worden afgewezen, omdat niet het vereiste aantal leerlingen aanwezig was. Is het hier geraamde aantal niet te hoog opgegeven, zodat de finan ciële basis niet klopt en het schoolbestuur straks met financiële moeilijkheden krijgt te kampen? De Heer ORANJE vraagt toelichting op de post van f. 200.-voor huur. De Heer SCHAAPSMA brengt het College hulde voor dit voorstel waarvan hij hoopt, dat het zal worden aangeno men. Als regel moet men de mensen niet gelukkiger maken dan ze willen zijn. Hier had echter het schoolbestuur een plan ingediend, dat f45*000.zou kosten, maar wilden B&W, die een betere dakbedekking nodig achtten, een school geven die meer waard was. Spreker kan voor deze geste respect voelen en dankt namens het schoolbe stuur voor de wijze, waarop het voorstel is ingediend. De VOORZITTER zegt, dat het aantal leerlingen uiter aard is geschat. Voor het lager onderwijs bestaat leer plicht en kan men uitrekenen, hoeveel kinderen de school moeten bezoeken. Voor de kleuterschool is dat niet het geval. In verband met outillage, ligging enz., kan het aantal aanmeldingen voor de huidige school niet als maatstaf dienen. Op grond van sympathiebetuigingen van ouders meent het schoolbestuur echter, op 110 leerlin- - gen -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 350