14 September 1954 148. accoord gegaan onder voorwaarde, dat van het besluit geen misbruik wordt gemaakt en de verdere onderhandelingen volle dig plaats hebben, zonder dat de aangenomen onteigening als dreigement wordt gebezigd, hit geldt vooral voor Hagen, een klein boerenbedrijf, waarbij, als daarvan de helft wordt af genomen, de mogelijkheid tot het houden van zeugen en .biggen niet meer aanwezig is, In dergelijke gevallen wordt de finan ciële schade zo groot, dat het begrijpelijk is, dat niet direct tot overeenstemming kan worden gekomen. De Heer BUÏZELAAR onderstreept het betoog van de Heer Hilhorst De wethouder VAN ZADELHOPF acht deze opmerking eigenlijk overbodig. B&W nemen al geruime tijd het standpunt in dat, afgezien van de vraag of wordt onteigend, de prijs van grond, die de gemeente per sé nodig heeft, door een objectieve taxatie moet worden bepaald en op die basis moet worden onder handeld. Wanneer men met een andere prijs zou komen, zouden Raad en Commissies het College, of althans de wethouder, op de vingers tikken, omdat in deze geen fair play zou zijn ge speeld De Heer A.P. HILHORST zou zich met het antwoord kunnen verenigen, als het hier een zuiver financiële transactie gold. In het door hem bedoelde geval kan nog heel wat anders uit de bus komen, dan hier naar voren wordt gebracht. Een besluit tot onteigening wordt wel eens misbruikt en een woord van waarschuwing daartegen is zeker op zijn plaats. Dit principe besluit tot onteigening houdt niet in, dat het als argument mag worden gebruikt. De wethouder VAN ZADELHOFF onderstreept, dat dit besluit alleen wordt genomen omdat men daarbij aan een bepaalde ter mijn is gebonden en anders misschien onnodig zou zijn geweest. Er doen zich echter bij de verdeling der gronden, speciaal met betrekking tot Hagen, verschillende kwesties voor, waar door men nog niet tot overeenstemming is gekomen. Spreker heeft echter goede hoop, dat het niet tot een procederen over de gronden zal behoeven te komen, omdat de bereidheid tot afstand bij de bewoners wel aanwezig is. Met één is inmiddels overeenstemming bereikt. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 137» Voorstel tot het verlenen van een zakelijk recht op grond aan de Noorderweg en de Stadhouderslaan aan de N.V, P.U.E.M. (V-2299) 138. Voorstel tot overdracht van bevoegdheids a. tot verhuur van gemeentewoningen (V-516-2322) b. verhuring van gemeentegronden voor het innemen van stand plaatsen (V-500-2290) De voorstellen sub 137 en 138 worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 139. Voorstel tot het weder inhuren van gronden nabij de Ferd. Huycklaan van Mevr. M, Wantenaar-van den Breemer (V-2298) De wethouder VAN ZADELHOFF vraagt, na bespreking in de Commissie voor het Grondbedrijf, machtiging om, wanneer dit de eigenaar, die hierom zelf verzocht heeft, en ook de gemeen te welgevallig is, in het besluit "vijf jaar" te wijzigen in "drie jaar met optie van één jaar". Het aldus gewijzigde voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. - 140 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 356