14 September 1954 150. loos voorschot. Om een aanvrage te hebben heeft het College de verenigingen gezegd, dat als zij dit zouden aanvragen, het College bereid was een voorstel aan de Raad te doen. De VOORZITTER neemt aan dat de Heer Schaafsma zich ver kijkt op het feit, dat er geen stukken waren. Het hele over leg is mondeling geweest. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen 143. Voorstel tot verhuur van een terrein nabij de Nachtegaalweg voor het inrichten van een speeltuin (V-518-2326) De Heer GRIFT dankt namens het voorlopige bestuur van de speeltuinvereniging voor de vlotte afwikkeling van de zaak, die twee jaar heeft gelopen. Hij hoopt dat de Raad het voor stel zal aanvaarden, maar verzoekt aantekening, dat hij per soonlijk buiten stemming wenst te blijven. De VOORZITTER heeft bezwaar tegen de zinsnede in het prae-advies, dat "de pogingen daartoe door de voorzitter van ons college aangewend met succes bekroond zijn". In eerste instantie zijn de pogingen aangewend door wethouder De Haan; spreker heeft eerst aan het eind iets kunnen doen. Ook hij is blij, dat de zaak, dank zij de activiteit van de vereni gingen, dit gelukkige einde heeft gevonden. De Heer ORANJE is verheugd, dat eindelijk de beide ver enigingen tot overeenstemming zijn gekomen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen 144. Voorstel tot vaststelling van een besluit, waarbij verklaard wordt dat een uitbreidingsplan zal worden voorbereid voor het aan de Oude Tempellaan gelegen perceel kad. bekend gemeente Soest als Sectie E, No. 1896, met uitzondering van het op dit perceel aan de Amersfoortsestraat gelegen hoekpand (1-2328) Dit voorstel wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen, 145. Toelichting op de werkzaamheden bij het Rosarium tegenover het Gemeentehuis. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat de zaak enerzijds eenvoudig ligt, maar dat hij anderzijds vreest, dat het Colle ge een omissie heeft begaan. Oorspronkelijk zou in het Rosarium het monument geplaatst worden. Dit plan is doorkruist door het plan, het verkeershuis er te plaatsen. Bij de plaatsing van het verkeershuis bleef een deel van het Rosarium over, dat in orde moest worden ge maakt. In commissies en Raad is wel eens gezegd, dat men daaraan een zekere pleinvorm wilde geven om het te kunnen ge bruiken voor diverse doeleinden, zoals festiviteiten op Koninginnedag, een tentoonstelling, een markt, en er eventueel de kinderen te laten spelen. In zekere zin is het een omissie van het College, dat de Raad nooit heeft gezien, wat er precies van het Rosarium gemaakt zou worden. Bij de rondvraag is echter herhaaldelijk gevraagd, wanneer het zaakje achter het verkeershuis eens zou worden opgeknapt. Dat gebeurt nu, al heeft de Raad de plannen niet gezien. De begroting van Gemeentewerken biedt hiervoor ruimte genoeg, zodat geen crediet nodig is en het werk kan worden uitgevoerd zonder de rest van de wegenpost in gevaar te brengen. De zaak is nog niet helemaal rond. Het College is in over leg getreden met de eigenaar van de eigen weg langs het post kantoor en tracht te bereiken, dat deze weg in handen der - gemeente -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 360