14 September 1954 152. Mevr. POLET-Musler vraagt of, zo al.de klassificering moet worden gehandhaafd, het verschil tussen de diverse klas sen niet kleiner kan worden gemaakt. De VOORZITTER zegt, dat vroeger als criterium voor een waakhond gold, dat het dier aan de ketting lag. Dat is nu niet meer zo, maar wel wordt, wanneer een hond, die als waak hond voor een bedrijf staat ingeschreven, maar dikwijls op straat wordt gezien, gecontroleerd of de hond inderdaad tot bewaking van het bedrijf dient. Y/anneer dus mensen een luxe hond, die zij als waakhond hebben aangegeven, om wat sterker te staan thuishouden, wordt het moeilijk. Als men dat wil voor komen, zou men nog strenger moeten zijn en nog minder gauw moeten aannemen dat een hond, ook al wordt hij thuis gehouden, geen waakhond is. Dat een hond, die veel op straat is geen be- drijfshond kan zijn, betekent niet, dat een hond een bedrijfs- hond is omdat hij wordt thuis gehouden. Misschien kan eens in de kranten worden uiteengezet dat niet een hond, die wordt thuis gehouden een bedrijfshond is, maar een hond, die in het bedrijf, voor bewaking of ratten vangen, een bepaalde functie heeft Mevr. POLET-Musler vraagt of niet meer de hand kan worden gehouden aan de verordening, die bepaalt dat honden op de openbare weg aan de lijn moeten worden gehouden. Regelmatig lopen honden los en deze loslopende honden zijn een gevaar voor het verkeer en voor zichzelf. De VOORZITTER zegt, dat wel eens proces-verbaal wordt opgemaakt, maar dat dit, wanneer de eigenaar niet bekend is, niet gemakkelijk is. Hij zal de politie vragen er meer op te letten De voorstellen met betrekking tot de belastingreclames worden zonder hoofdelijke stemming aangenomen, 147. Rondvraag. ""De Heer ORANJE zegt, dat er in de omgeving van Rembrandt- laan, Prans Halslaan, Paulus Potterlaan, Pieter de Hooghlaan, Deethovenlaan en Mendelssohnlaan geen enkele brievenbus is. Om een brief te posten moet men de spoorweg oversteken en naar het postkantoor. Ligt het niet op de weg van het College, de P.T.T. daarop te attenderen? De VOORZITTER zegt, dat er een bus is bij de Julianalaan. De Heer ORANJE zegt, dat ook die afstand vrij groot is. Mevr. POLET-Musler meent, dat er een bus is bij het vroegere huis van Mevr. Schreuder. De VOORZITTER zegt, dat als er inderdaad geen bus is tussen de Waldeck Pyrmontlaan en het postkantoor, er reden is de P.T.T. daarop te attenderen. De Heer VAN ANDEL vraagt, of niet op het zeer symbolische monument door het aanbrengen van de jaartallen 1940-1945 kan worden aangegeven, waarop het betrekking heeft, daar dit anders voor het nageslacht onbegrijpelijk zal zijn. De VOORZITTER zal deze wens overbrengen aan het comité dat de zaak met de ontwerper van het monument kan afhandelen. De Heer VAN ANDEL vraagt, of de pensioenen van het ge- meentepersoneel volgens dezelfde normen zijn geregeld als die voor het rijkspersoneel. Vallen de pensioenen voor het gemeentepersoneel ook onder de verhoging van die voor het rijks personeel? De VOORZITTER zegt, dat de pensioenen van het gemeente- - personeel -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 364