14 September 1954 1 53 personeel een rijksregeling zijn, zodat ook zij onder die verhoging vallen. De Heer CLEMENS vraagt, hoe het staat met de onder handelingen met de Rijkswaterstaat over het plaatsen van borden aan de Amersfoortsestraat en hoe het staat met de borden voor de oversteekplaats aan de Van Weerden Poelmanweg De electrische leidingen in de Generaal Spoor straat zijn levensgevaarlijk. Er heeft al eens een huis onder stroom gestaan en kort geleden kon een dame, die in de douchecel de mengkraan wilde opendraaien, haar leven alleen redden door een rubbermat naar zich toe te halen. De VOORZITTER heeft al in de vorige vergadering medegedeeld, dat de Rijkswaterstaat afwijzend staat te gen waarschuwingsborden aan het begin van een dorp. De mogelijkheid van plaatsing van borden bij de oversteek plaats aan de Van Weerden Poelmanweg zal onder ogen wor den gezien. De leidingen in de Generaal Spoorstraat worden door de P.U.E.M. gecontroleerd en hier en daar vervangen door een plastic leiding. De moeilijkheden spruiten voort uit het dauwpunt De Heer CLEMENS brengt in herinnering, dat de Voor zitter naar aanleiding van een voorstel van Mevr. Land weer-de Visser had toegezegd, namens de gehele Raad nog eens in verband met de gewenste plaatsing van borden aan de Amersfoortsestraat een beroep te zullen doen op de Rijkswaterstaat. Dat is blijkbaar niet gebeurd. De VOORZITTER zegt dat het wel is gebeurd, maar dat men weer een afwijzend antwoord heeft gekregen. De Heer PIEREN wijst op de lekkages in de Generaal Spoorstraat, waar ook de muren scheuren en stukken uit de daken vallen. De Heer van Zadelhoff heeft medegedeeld, dat de firma die de dakbedekking heeft gelegd, een tien jarige garantie heeft gegeven, maar aan het verzoek van het College, de daken te repareren, geen gevolg wenst te geven. Heeft het College geen andere rechtsmiddelen ter beschikking om deze firma op haar plichten te wijzen? Bij regenachtig weer drijven de bewoners hun huis uit en in de winter wordt de toestand meer dan verschrikkelijk. De VOORZITTER deelt mede, dat het College heeft be sloten, deze leverancier van dakbedekking, die zijn ver plichtingen niet nakomt, door bemiddeling van een rechts kundige aan te vallen. De Heer VAN WELY vraagt of naast de andere jaar verslagen ook de jaarverslagen van de hoofden van scho len ter inzage worden gelegd. Hij heeft daarnaar tot nu toe te vergeefs uitgekeken. De VOORZITTER vraagt zich af, of de verslagen over het afgelopen jaar al zijn binnengekomen. De Heer VAN WELY zegt, dat deze jaarverslagen vroeger altijd tegen 1 Januari moesten zijn ingeleverd. Als dat nóg zo is, zijn deze verslagen vanaf Januari ten gemeentehuize aanwezig, zonder ter inzage te zijn verstrekt De VOORZITTER zegt dat deze jaarverslagen vermoe delijk lopen over het cursusjaar en dus tegen 1 - Januari -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 366