- 18 - Fractie K.V.P. acht bouw één-verdiepings woningen en woningen voor ouden van dagen noodzakelijk Fractie K.V.P.vraagt aandacht voor vraag stuk onbewoonbaarver- klaarde woningen. Hij dringt aan op spoedige verdwijning van deze woningen. Voorzitter antwoordt dat college deze aangelegenheid in het oog zal houden Prot.Chr.fractie dringt aan op openstelling mo gelijkheid om door par ticuliere woningbouw in de woningbehoefte te voorzien Voorzitter antwoordt op desbetreffende vraag fractie K.V.P. dat col lege tot dusver zonder resultaat heeft getracht bouw één-verdiepingswo ningen te bevorderen Voorzitter antwoordt op desbetr .vraa,g fractie K.V.P. dat door het bou wen van woningen voor ouden van dagen andere woonruimte beschikbaar komt Discussie inzake woning bouw met verwerping mo tie raadslid Oranje strek kende tot uitnodiging Dir. Wederopbouw om nadere toelichting te komen ge ven. Beschikbaarstellen crediet i.v.m. krotopruiming door particulieren. WONINGBOUWVERENIGINGEN -1.778*532 Opschorting van de aflos sing op het aan de woning stichting "Ons Belang" ver strekte bouwvoorschot voor de tijd van 3 jaren Verstrekken aanvullend voorschot aan de woning stichting "Ons Belang" en tot wijziging raadsbesluit 15 februari 1954 22 dec. '54 194 22 dec. '54 194/202 22 dec. '54 197 22 dec. 54 202 22 dec. '54 202 22 dec. '54 208/214 28 dec. '54 237 25 febr.54 8/13 14 sept.54 143/145

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 36