No. 8. 22 October 1954 156. NOTULEN van het verhandelde in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest op Vrijdag 22 October 1954 te 21.10 uur. VOORZITTERS de Burgemeesterde heer Mr. S.P.Baron Bentinch, SECRETARIS! de heer JJJ,M.Eesten. Tegenwoordig de leden? C.van Andel, J.van den Arend, A.Brou wer, H.A.ButzelaarH.J.S.Clemens, T .Dorresteijn, P.Grift, K.de Haan, R.Hilhorst, H.C.Klarenbeek, Mevrouw SG.Landweer- de Visser, Dr. D.J.P.OranjeP.C.Pieren, Mevrouw S.M.Polet- Musler, J.A.Schaafsma, M.M.van Wely, W.G.van Zadelhoff en J.D.L.Zoetelief Afwezig met kennisgeving de heer A,P«Hilhorst De VOORZITTER opent de vergadering en doet voorlezing van de gebedsformule. Vervolgens stelt hij aan de orde? 48. Voorstel van B&W inzake de bouw van woningen te Soest en te Soesterberg. De heer R.HILHORST verklaart geen enkel bezwaar tegen de in de voordracht genoemde aannemer te hebben, die hij zeer solide en betrouwbaar acht. Ook heeft hij geen bezwaar tegen het bouwen van middenstandswoningen. Maar wel heeft hij be zwaar tegen onderhandse aanbesteding. Hetgeen men ten gunste van onderhandse aanbesteding naar voren kan brengen, geldt evenzeer voor openbare aanbesteding. De Raad heeft meermalen blijk gegeven tegen onderhandse aanbesteding te zijn en daarom begrijpt spreker niet, dat B&W dit voorstel doen. Men trekt over de bouwwereld de schouders op, men spreekt van opzetjes en van het verdelen van het werk, waar door men bij openbare aanbesteding niet zou weten, of men wel de laagste prijs heeft. Bij onderhandse aanbesteding weet men dat ook niet. Met het financieren van een bouwwerk is het hetzelfde. Bij openbare aanbesteding moet men het werk aan de laagste inschrijver gunnen, men weet dan niet, hoe het met de financiering loopt, maar dat weet men bij onderhandse aanbe steding ook niet. De raad verklaart steeds, dat hij voor openbare aanbesteding is, maar zal waarschijnlijk dit voorstel weer aannemen. Dat klopt toch niet. Wanneer men zegt, dat er in de omtrek zoveel onderhandse aanbestedingen plaatshebben, moge er op gewezen worden, dat er dagelijks in de krant openbare aanbestedingen staan, ook van Rijk en gemeenten. Wanneer men het wil doen voorkomen, dat onderhandse aanbesteding mode is geworden, is dit toch niet juist Spreker zal, op grond van de onderhandse aanbesteding, zijn stem tegen het voorstel uitbrengen. De heer KLARENBEEK sluit zich aan bij de woorden van de heer R.Hilhorst. De heer ORANJE acht openbare aanbesteding in beginsel juist. Hij meent echter aan het beheer van de gemeentefinanciën te moeten medewerken als een goede huisvader het zou doen en wanneer hij als huisvader een huis moest laten bouwen, zou hij het onderhands aanbesteden. Op dezelfde wijze is hij bereid in dit geval aan onderhandse aanbesteding mede te werken in vertrouwen op de wethouder, die in het bijzonder de verant woordelijkheid voor deze gang van zaken heeft. Dit vertrouwen - heeft -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 372