- 22 October 1954 157. heeft deze wethouder en zal spreker hem blijven s chenken. Spreker wijst er op, dat in het concept-besluit een bedrag staat van 1 448.000 welk bedrag hij niet in dezelfde cijfers in de aanbiedingsbrief heeft kunnen vinden. De heer VAN WELY is in beginsel tegen onderhandse aanbe steding, maar na hetgeen de wethouders Van Zadelhoff en Van den Arend hebben medegedeeld, is hij bereid mede te werken aan het opdragen van de bouw van deze 87 woningen aan Van Breuke- len. Hij wil gaarne, dat iedereen de gelegenheid wordt gegeven in te schrijven, vooral als het over een bedrag van meer dan een millioen gaat. In Soest zijn misschien geen aannemers, die voor dat bedrag kunnen inschrijven, maar was het niet mogelijk geweest de 87 woningen in drie percelen te verdelen, bij voor beeld van 55, 10 en 42? De heer CLEMENS betuigt B&W zijn dank voor het voorstel tot het bouwen van grotere woningen. Het grote aantal aanvra gen bewijst, dat spreker zich bij de behandeling van de begro ting en in een vergadering niet heeft vergist, wanneer hij zei, dat er veel liefhebbers voor grotere woningen waren. Hij is dankbaar, dat de grotere gezinnen langzamerhand aan de beurt komen. Vanzelfsprekend is spreker, evenals ongeveer alle raads leden, voor publieke aanbesteding, maar rekening houdende met de bouwmaterialen en de arbeidsmarkt is hij voor het voorstel van B&W, omdat de voorgestelde aannemer met een vaste kern kan werken, zodat de gemeente er zeker van kan zijn, dat de huizen op tijd gereed komen. De heer VAN ANDEL zegt, dat de heren Van Wely en Oranje zijn gedachtengang woordelijk hebben weergegeven, maar dat z.i. toch moet worden g etracht in den vervolge zoveel mogelijk openbare aanbestedingen te doen plaatshebben. Hij zal zijn stem aan het voorstel geven, omdat hij er van overtuigd is, dat het College van B&W en speciaal de betrokken wethouder beter dan hij kunnen beoordelen in hoeverre de belangen medebrengen tot onderhandse aanbesteding over te gaan. Mevrouw POLET-Musler kan niet warm lopen voor de vraag openbare of onderhandse aanbesteding. Haar eerste gedachte was: Gelukkig, huizen, en gelukkig ook eens middenstandswo ningen. In Soesterberg zijn de laatste tijd vrij wat middenstan ders in woningwetwoningen geplaatst moeten worden, hoewel die bestemd zijn voor de mensen met de laagste inkomens. Haar angst was, dat met dit grote aantal middenstandswoningen de mogelijk heid zou worden afgesloten tot het bouwen van voldoende wo ningwetwoningen, want de behoefte daaraan is veel en veel groter. Helaas ontbreken nog de gegevens hieromtrent, maar haar ervaringen zeggen ha-ar, dat de verhouding zal zijn 1 s 3. Spreekster vindt de huizen buitengewoon goed en ook de indeling vindt zij goed. Zij hoopt, dat ook particuliere bou wers de deuren in de wand naar de zijkant zullen verplaatsen, waardoor er ruimte komt voor oen piano of een boekenkast. Een verhoging van de huur met ƒ.5,voor de garage acht spreekster gering. In een autostalling betaalt men ƒ.10, ƒ.15,-- per maand en voor een particuliere garage ook niet minder dan ƒ.12,50. Wanneer de gemeente ƒ.10,rekent, is het nog te geef. Mevrouw LANDWEER-de Visser is met Mevrouw Polet dankbaar voor het verkrijgen van middenstandswoningen, omdat een aantal - middenstanders -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 374