22 Ootober 1954 - 158. middenstanders in huizen zitten, waarin zij niet behoren. Men zou spreekster, die vaak voor openbare aanbesteding heeft gepleit, van inconsequentie kunnen beschuldigen, wan neer zij voor dit voorstel stemt, maar de wethouder heeft haar duidelijk doen inzien, dat het in het belang van de gemeente is op het ogenblik van het standpunt van openbare aanbeste ding af te stappen. De heer BUTZELAAR is voor openbare aanbesteding, maar gezien de omstandigheden gaat hij in dit geval met onderhandse aanbesteding accoord. Hij dankt het College voor dit voorstel, omdat er grote behoefte is aan middenstandswoningen, terwijl hij een woord van dank richt tot Gemeentewerken voor het be stek en voor de indeling van de woningen. De gemeente zit op deze woningen reeds twee jaar te wachten. Gezien de prijs van de woningen en de soliditeit van de aannemer, gaat spre ker volkomen met onderhandse aanbesteding accoord. De heer SCHAABSMA is principieel voor openbare aanbe steding, maar zal, gezien de situatie, bij uitzondering voor onderhandse aanbesteding stemmen. De wethouder VAN ZADELHOEF merkt op, dat de gehele Raad met het College in principe voor openbare aanbesteding is, maar dat rekening gehouden moet worden met het feit, dat openbare aanbesteding geen waarborg inhoudt, dat een zeer lage prijs wordt verkregen. B&W zijn met deze aannemer in contact getreden, omdat hij solide is en toevallig op dit moment deze bouw kan gebruiken. De practijk heeft uitgewezen, dat men dan in het algemeen de laagste prijs krijgt. Dat B&W niet hebben misgetast, wordt in de eerste plaats bewezen door de begroting van Gemeentewerken en in de tweede plaats door het feit, dat een maatschappij, die zelf huizen bouwt en ook huizen in exploitatie neemt en die de woningen en de prijs ervan kent, bereid is ze van de gemeente over te nemen. In antwoord aan de heer Oranje deelt spreker mede, dat het verschil tussen het bedrag van ƒ.1.448.000,in het concept-besluit en van ƒ.1,493.000,in het voorstel wordt veroorzaakt door het architectenhonorarium, renteverlies en bijkomende kosten. Er is een bedrag verdisconteerd voor het plan "Van Lenneplaan"waar veen kan optreden. De gemeente ontvangt dan een toeslag van ƒ.3,voor iedere centimeter dieper funderen. De kosten moesten in de bouwsom worden opgenomen, maar kunnen later weer worden afgetrokken. Voor "onvoorzien" is ƒ.7.500,geraamd en een bedrag van ƒ,5.000,' is opgenomen voor het geval het peil niet gelijk zou zijn. Bij het verdelen van de 87 huizen in 3 complexen zou onderhandse aanbesteding niet mogelijk zijn en ontstaat het risico van gebrek aan arbeidskrachten en ook van samenspraak van de aannemers. Het vroeger door de heer Clemens geuite verlangen naar grotere woningen sloeg meer op woningwetwoningen. Dit zijn echter inderdaad grotere huizen met acht en een zolder. Dat ƒ.5,voor de garage wat weinig is, moet spreker onderschrijven. Indien de andere leden van het College er mede accoord gaan, zou hij de huur op resp. 65,--, ƒ.67,50 f slaapplaatsen Wijziging goedgekeurd. De secretaris, De Voorzitter, - en -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 376