22 October 1954 159. en ƒ.75,per maand willen stellen. De verhoging kan dan ten goede komen aan de post onderhoud. De VOORZITTER deelt in antwoord aan Mevrouw Polet mede, dat B&W opzettelijk hebben nagelaten een overzicht te geven van de behoefte aan arbeiderswoningen, omdat anders ten onrechte zou zijn gesuggereerd alsof er keuze was tussen middenstands- en arbeiderswoningen en op grond van de cijfers werd voorge steld de eerste te bouwen. De poging om arbeiderswoningen te bouwen is deze zomer door de te hoge prijs mislukt en op het ogenblik is het mogelijk 87 middenstandswoningen te bouwen. Het College stelt voor die kans te grijpen en daarna zal in de eerste plaats weer gezocht moeten worden naar mogelijkheden om arbeiderswoningen te bouwen. Sedert het bericht omtrent de bouw van middenstandswonin gen in de pers is verschenen, hebben zich daarvoor enige gega digden aangemeld, die B&W nog niet bekend waren. De genoemde aantallen moeten dus worden verhoogd. De vraag naar arbeiderswoningen is op het ogenblik in Soesterberg geringer dan in Soest. Er is in Soesterberg wel een grotere vraag naar arbeiderswoningen dan naar middenstands woningen, maar de verhouding ligt daar anders dan in Soest, waarschijnlijk doordat er naar verhouding in Soesterberg meer is gebouwd dan in Soest en in Soesterberg totaal geen midden standswoningen zijn gebouwd, terwijl in Soest een matige midden- standswoningbouw heeft plaatsgehad, In Soesterberg is het noodzakelijk geweest middenstanders arbeiderswoningen toe te wijzen. In Soest is het mogelijk geweest - met een zeer kleine uitzondering - het standpunt te handhavens geen middenstanders in gemeentelijke arbeiderswoningen. In Augustus waren in Soest als woningzoekenden voor een arbeiderswoning 223 gezinnen ingeschreven; de verhouding was 1 s 4 5In Juni waren er in Soesterberg 49 gegadigden voor een arbeiderswoning en 33 voor een middenstandswoning. Er is thans nog voldoende bouwvolume voor arbeiderswo ningen, zodat daarvoor.de bouw daarvan niet in gevaar komt. De moeilijkheid bij arbeiderswoningen is niet het bouwvolume, maar de prijs. De heer R.HIDHORST kan zich niet verenigen met de motie ven van de wethouder. Dat de voorgestelde aannemer het werk goed kan gebruiken, betekent nog niet, dat hij het het beste kan gebruiken. Er is gesproken van een abnormale tijd, maar het is niet duidelijk, waarin die abnormaliteit voor het bouwbedrijf is gelegen. Er is meer levendigheid dan in de tijd toen de huizen met verlies of met ƒ.25,winst werden verkocht. Wil men die tijd misschien als normaal aanmerken? Het is nog zeer de vraag, of er wel zulke geweldige winsten worden gemaakt. Ge zien de vele moeilijkheden wat de financiering betreft bij openbare aanbesteding, is er klaarblijkelijk niet zoveel ver diend Als argument is aangevoerd tekort aan arbeidskrachten, maar de werknemersorganisaties in het bouwbedrijf hebben de Minister gewaarschuwd de bouwnijverheid niet te zeer te rem men, omdat er in sommige plaatsen reeds werkloze bouwvakarbei ders zijn. Het voorstel, zoals het is gewijzigd door wethouder Van Zadelhoff, wordt hierop in stemming gebracht en aangenomen - met -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 378