29 October 1954 162. Mevrouw MNDWEER-de Visser merkt op, dat het stuk aan de Raad is gericht. De raadsleden hebben er inzage van gehad en kunnen toch niet zonder meer zeggen? Wij hebben het gezien, laat het maar voor wat het is. Deze vrouw heeft geen hulp van de Stichting 1 940-1945 willen aanvaarden, daar zij meende, dat anderen het beter konden gebruiken. Het is jammer dat nu zij, menende niet in haar recht te zijn gesteld, een beroep doet op de Raad, deze er geen zeggenschap over heeft. Het was beter geweest, indien het College een commentaar bij de stukken had gelegd. De Raad zou dan de zaak en misschien later ook de beslissing beter kunnen begrijpen. De VOORZITTER zegt, dat de Raad zich hierin onbevoegd moet verklaren, daar hij volgens de wet geen verantwoorde lijkheid heeft voor het beleid inzake de woonruimteverdeling. Omdat hierin iets onbevredigends zit, daar woonruimtekwes ties nu eenmaal sterk bij de bevolking leven, is de raadscom missie inzake de woonruimteverdeling ingesteld, opdat iedere fractie op de hoogte kan zijn van het beleid te dien aanzien door het College. Deze zaak is reeds een keer in de commissie besproken en zal er nog wel een keer komen, daar ze nog niet is afgedaan. Een bespreking van dergelijke persoonlijke zaken zou bo vendien niet in een openbare, maar in een besloten vergade ring moeten gebeuren. Mevrouw LANDWEER~de Visser vraagt, waarom aan de Raad is voorgesteld het schrijven te stellen in handen van B&W ter afdoening. Dat was dan toch niet nodig geweest. De VOORZITTER zegt, dat nu dit stuk bij de Raad is in gekomen, deze er ook iets mee moet doen. De Raad kan zich op het standpunt stellen onbevoegd te zijn van dit schrijven kennis te nemen. Dan is de zaak af en hoort mejuffrouw Regouw er niets meer van. Het is echter eleganter het stuk in han den te stellen van het College. Het stuk wordt dan behandeld en mejuffrouw Regouw krijgt een gemotiveerd antwoord. Dit is volgens B&W de meest bevredigende wijze van afdoening, zowel voor mejuffrouw Regouw als voor de Raad. Wanneer raadsleden, die geen lid van de advies-commis sie voor de woonruimteverdeling zijn, wat meer wensen te we ten over de interne gegevens van dergelijke zaken, moeten zij zich wenden tot die leden van de Raad, die wel lid van deze commissie zijn. Hierna wordt het stuk gesteld in handen van B&W ter afdoening. d. Aanbieding overeenkomstig art. 22 van de "Gemeenschappe lijke Regeling" met betrekking tot de Bescherming Bevol king in de kring Utrecht IV vans 1. rekening van inkomsten en uitgaven over het jaar 1953? 2. begroting 1955; 3. 1e wijziging begroting 1955. e. Aanbieding van de door Gedeputeerde Staten vastgestelde gemeente- en bedrijfsrekeningen over het dienstjaar 1951. Deze stukken worden aangenomen voor kennisgeving f. Aanbieding van een overzicht over het eerste halfjaar 1954 van de werkplaats voor minder-valide arbeiders. De VOORZITTER stelt voor dit overzicht aan te nemen voor kennisgeving. De heer ORANJE zegt, dat hoewel het een rapport is over het 1e halfjaar, men er slechts gegevens in vindt over het tweede kwartaal. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 384