-29 October 1 954 166. begroting valt, meent spreker dat zij door Gedeputeerde Sta ten moet worden goedgekeurd. Men kan het er dus gerust op wagen en men moet afwachten, of Gedeputeerde Staten geen bezwaar maken. Wanneer dit bedrag wordt uitgetrokken, bete kent het theoretisch binnen het raam van de begroting - al is het maar een klein bedrag - een opoffering, die op alle gemeentenaren wordt gelegd. Daardoor kan immers zoveel minder worden besteed dan oorspronkelijk was geraamd. Wanneer dergelijke besluiten ook genomen worden door hogere organen, is het het beste dit bedrag toe te staan in afwachting van wat Gedeputeerde Staten besluiten. De heer PIEREN stelt voor, dat de raadsleden het pre sentiegeld van deze avond voor deze actie afstaan. De VOORZITTER zegt, dat de Minister van Binnenlandse Zaken heeft bericht, dat het Rijk voornemens is het bedrag te suppleren, dat door het afstaan van een uur loon door de rijksambtenaren bijeen wordt gebracht. Voorts heeft de Minis ter medegedeeld, dat er geen bezwaar tegen is, als de ge meenten hetzelfde doen. Van verdere acties van het Rijk heeft de Minister de gemeente niets gemeld. De wethouder DE HAAN merkt op, dat er een misverstand bij de heer Van Andel is. De Regering heeft de 25 millioen niet beschikbaar gesteld voor de vluchtelingen, maar voor de achtergebleven gebieden. De VOORZITTER zegt in antwoord aan de heer Schaafsma, dat deze wijziging van de begroting inderdaad aan de goed keuring van het College van Gedeputeerde Staten is onder worpen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van de Voorzitter besloten uit de gemeentekas een gelijk bedrag beschikbaar te stellen als door het ge- meentepersoneel voor deze hulpactie is afgestaan. Vervolgens doet de Voorzitter, te 20,55 uur, de verga dering overgaan in ene met gesloten deuren. Na hervatting der openbare vergadering, te 21.45 uur, stelt de Voorzitter aan de ordes 152. Verzoeken om ontheffing van het bepaalde in de Verordening ex art, 4? 1e lid, 2e der Hinderwet (1875) vans a. C.H.Houdijk, namens de firma Houdijk, Birkstraat 25, Soest, voor het oprichten van een herstelinrichting voor motor voertuigen in de kom der gemeente, met voorstel van B&W (1-520) b. de firma G.van Egdom en Zonen, Ossendamweg 43, Soest, voor het uitbreiden van een machinale houtbewerkingsinrichting in de kom der gemeente, met voorstel van B&W ^1-523)5 c. de N.V.Purfina Nederland te s-Gravenhage voor het wijzigen en uitbreiden van een benzine-inrichting in de kom der gemeente, met voorstel van B&W (1-527). Deze voorstellen worden zonder discussie en zonder hoof delijke stemming aangenomen. 153. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een crediet voor aan leg van riolering in de Burgemeester Grothestraat en Heuvel- weg (1-519). De heer ORANJE heeft dit voorstel, dat hij kan toejuichen, toch niet zonder zorg zien verschijnen. Er kunnen namelijk dezelfde bezwaren tegen gemaakt worden als tegen het voorstel in de raadsvergadering van 12 Juli 1954 om ƒ.35.000,-- be- - schikbaar -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 392