-29 October 1954- 169. wanneer het het gemeentebelang betreftniet zonder meer bereid zich te onderwerpen aan de door de wethouder genoemde motieven. In Voorthuizen is ook in deze richting gewerkt terwijl er in Amerongen en Leersum eveneens dergelijke plannen bestaan De wethouder DE HAAN merkt op niet te hebben gezegd, dat hij zich ondergeschikt zal maken, maar alleen dat men rekening met bepaalde voorschriften zal moeten houden. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 161. Voorstel tot wijziging van de begroting 1 954- i.v.m. de benoe ming van een tijdelijk vakonderwijzer in de lichamelijke oefening op de o.l.school Kerkebuurt (1-538). 162. Voorstellen tot vaststelling van besluiten inzake het verle nen van medewerking ingevolge art. 72 der Lager Onderwijswet 1920 aans a. het Bestuur der Vereniging "De School met den Bijbel" te Soest voor de aanschaffing van leesboekjes ten behoeve van de Chr. v.g.l.o.school (1-2349); b. het Bestuur der Vereniging "De School met den Bijbel" te Soest voor de aanschaffing van een schoolbibliotheek ten behoeve van de Groen van Prinstererschool (1-2388) c. het R.K.Schoolbestuur te Soest-Zuid voor de aanschaffing van een schoolbibliotheek ten behoeve van de school aan de St.Willibrordusstraat (1-2392); d. het R.K.Schoolbestuur te Soest voor het aanbrengen van enige verbeteringen aan de R.K.Jongensschool (1-537). 163. Voorstel tot toekenning van vergoedingen als bedoeld in artikel 13 der Lager Onderwijswet 1920 ten behoeve van kinde ren, die een school voor lager onderwijs in andere gemeenten bezoeken (1-521 164. Voorstel tot vaststelling van de vergoeding als bedoeld in art. 101 bis der L.O.Wet 1 920 voor het Vakonderwijs aan bij zondere scholen over het jaar 1953 (1-522). 165a. Voorstel tot toekenning van een subsidie aan de A.B.T.B» (kring Utrecht) in het exploitatietekort van de Rijkscursus in landbouwbedrijfsleer en boekhouden 1953/1954 (1-524). Zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig de volgnummers 161-165a besloten. 165b. Voorstel tot toekenning van een subsidie aan de C.B.T.B. ten behoeve van de Chr.Landbouwschool te Baarn over 1953 (1-531). De heer A.P.HILHORST heeft geen enkel bezwaar tegen het verlenen van dit subsidie. Het verwondert hem echter, dat de gemeente Baarn dit vraagt. Sinds jaar en dag heeft de gemeen te Baarn nooit subsidie willen verlenen voor de katholieke leerlingen, die de school te Soest bezochten. Het was te ver wachten, dat nu de zaak andersom ligt, dit gemeentebestuur eenzelfde houding zou hebben aangenomen. Thans is het meten met twee maten. Nu wordt subsidie gevraagd voor de christelijke school te Baarn, terwijl deze gemeente voor de katholieke leer lingen aan de school te Soest weigert subsidie te geven, om dat zij katholiek zijn. De VOORZITTER maakt er de heer A.P.Hilhorst op attent, dat dit een verzoek is van het schoolbestuur en niet van het gemeentebestuur van Baarn. De heer A.P.HILHORST zegt, dat zijn opmerkingen meer als een hartekreet waren bedoeld. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. - 1 66 -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 398