29 October 1954 170. 166. Voorstel tot benoeming van een plaatsvervangend lid der Schoon heidscommissie ingaande 1 Januari 1955 (1-528). De VOORZITTER verzoekt de heren Van Andel en Van Wely wederom met hem het stembureau te vormen. Uitgebracht worden 18 stemmen, waarvan 1 van onwaarde en 17 op de heer W.Hamdorff, zodat deze is benoemd. De VOORZITTER dankt de heren Van Andel en Van Wely voor de verrichte werkzaamheden. 167. Voorstel tot het verhuren door het gasbedrijf van gasverwar- rningsapparaten aan gasverbruikersmet crediet-aanvrage en vaststelling van een verordening, regelende de voorwaarden voor deze verhuur (1-532/2400). De VOORZITTER deelt mede, dat de Commissie voor het Gasbedrijf, die zich overigens met de voordracht kon vereni gen, voorstelt om in de tweede zin van het eerste lid van artikel 11 het woordje "zijn" te vervangen door? worden. De Financiële Commissie, die zich eveneens met dit voor stel accoord verklaart, heeft opgemerkt, dat deze gehele twee de zin van het eerste lid van artikel 11 kan vervallen. Spreker stelt voor de zin wel te handhaven, maar overeen komstig het voorstel van de Commissie voor het Gasbedrijf het woordje "zijn" te veranderen ins worden. Het College krijgt dan de opdracht de verordening met de toegevoegde bijlage als één geheel te beschouwen. De wethouder VAN ZADELHOFF is van oordeel, dat "zijn" gehandhaafd dient te blijven. Indien de verordening is vast gesteld, zitten de tarieven daaraan immers als bijlage vast. Mevrouw POIET-Musler merkt op, dat op grond van het door wethouder Van Zadelhoff aangevoerde argument de Financiële Commissie zich heeft afgevraagd, of bedoelde zin wel enig nut heeft. Misschien is de zin voor de Raad bedoeld, maar dan had hij in de bijlage moeten staan. Wanneer men deze zin echter wil handhaven, moet ook het woordje "zijn" niet worden vervangen, want wanneer de huurder de verordening krijgt, zijn de regels eraan toegevoegd. De VOORZITTER merkt"opdat door dit voorstel het College wordt opgedragen de tarieven vast te stellen en wanneer dit is gedaan ze met de verordening samen te bundelen. Daarvoor dient het woordje "worden"dat hier betekent, dat de tarie ven aan de verordening moeien worden toegevoegd. Het is een term, die door de wetgever "vaker wordt gebruikt, omdat "moeten" een ietwat zware uitdrukking is. Zodra het College de tarieven heeft vastgesteld of gewij zigd, worden ze als bijlage aan de verordening toegevoegd. Zij zijn niet één geheel met de verordening. Indien men zou zeggen? ze zijn aan de verordening toegevoegd, zouden de tarieven door de Raad moeten worden vastgesteld. Dit geschiedt echter door B&W en daarna "worden" ze aan de door de Raad vastgestelde verordening toegevoegd. Mevrouw POLET-MusierDan behoort er te staan? De tarie ven moeten door B&W aan de verordening worden toegevoegd. De VOORZITTER. Dat is hetzelfde. Mevrouw POLET-Muslers Neen, U heeft het over de tarieven, die hierbij gevoegd worden en bedoelt, dat het College ze er bij moet doen. Mevrouw LANDWEER-de Visser wijst er op, dat de tarieven gewijzigd kunnen worden, zodat men niet kan zeggen, dat ze aan - de -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1954 | | pagina 400